Select Language :

Professioneel

Historiek

In 1995 ging straathoekwerker Dirk Vertongen, vanuit het Veiligheids-en Preventiecontract van de Stad Antwerpen, aan de slag met jongens die aan sekswerk deden. Deze groep bevond zich vooral in de stationsbuurt en in en rond het stadspark.
Twee jaar later kwam hij steeds meer in contact met jongeren uit Joegoslavië die als bloemenverkopers geld verdienden. Snel werd duidelijk dat ze ook op andere manieren trachtten geld te verdienen, o.a. door sekswerk.
Uit die contacten bleek dat deze jongeren grote nood hadden aan een eigen plek.
Daarom werd in augustus 1997, speciaal voor hen, een onthaalruimte met zetel en kookfornuis ingericht.
Het straathoekwerk werd tijdelijk omgevormd tot een kleine onthaalwerking. De jongeren doopten het onthaal om tot de ‘Joegoclub’ die verscheidene avonden per week open was.
Allerlei activiteiten werden georganiseerd: van sport en ontspanning tot koken en samen muziek maken.
Qua hulpverlening werd gewerkt aan het toeleiden naar onderwijs, ondersteuning bij contacten met politie enz..
Het project kreeg de erkenning van de Stad Antwerpen nadat men in de Antwerpse dokken een sporttas opviste met daarin de stoffelijke resten van het Roemeense straatjongetje Puia.
Plots stond het probleem van Antwerpse straatkinderen wel op de kaart.
De “Joegoclub” is opgegaan in het Project Antwerpse Straatkinderen (PAS) met als doelgroep “alle straatkinderen” en kreeg drie voltijdse medewerkers. Op haar beurt is het PAS een KIDS-werking geworden die vooral buurtgericht werkt. Naast het onthaal van PAS werd door Dirk weer voltijds op straat gewerkt.
De nood van mannelijke sekswerkers aan een eigen veilige plek bleef bestaan.
Daarom diende Dirk in 2001 een voorstel in tot het organiseren van een onthaalruimte voor mannelijke sekswerkers. In afwachting van de goedkeuring, startte hij zelf een beperkte onthaalwerking in het administratieve gebouw van CAW De Terp (nu CAW Antwerpen).
Sedert oktober 2001, werd om de twee weken een gratis doktersconsultatie door Gh@pro (nu Violett) voorzien.
Twee vrijwilligers trokken de straat op, maakten het aanbod bekend aan de doelgroep en begeleidden ze naar de dokter.
In 2002, kwam de officiële goedkeuring van BOYSPROJECT, maar het duurde tot juni van dat jaar voor er een geschikte locatie werd gevonden nl. in de Quellinstraat 56.
Twee jaar later ontving de werking de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie.
In 2007, werd de werking binnen BOYSPROJECT herzien en profileerde zich meer naar de individuele hulpverlening.
Het aanbod werd aangepast en de nadruk werd op straathoekwerk en de online-aanwezigheid gelegd.
Gezien de opkomst van het internet als plaats waar de sekswerkers zich aan klanten aanbieden en er minder gasten op straat, in cafés of in parken te vinden waren, werd in 2011 www.info4escorts.be online geplaatst. Deze is enkel voor de doelgroep bedoeld en heeft een eigen chatfunctie.
Daarnaast is Boysproject aanwezig op profiel- en chatsites die door de doelgroep gebruikt worden.
Sedert eind juni 2011 is Boysproject te vinden in de Appelmansstraat 12, dichtbij het Centraal Station van Antwerpen.

Opdracht

Krachtlijnen
1. Gezondheid: sekswerkers krijgen maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Voor sekswerkers met verminderde gezondheidskansen worden bijkomende initiatieven genomen.
Middelen: sensibiliseren, toeleiden en aanbieden.
2. Veiligheid: prostitutie vindt vaak plaats in mensonwaardige omstandigheden. Prostitutie-gerelateerde overlast en criminaliteit worden aangepakt.
Middelen: systematische controles prostitutiebranches, bestuurlijke handhaving en samenwerking rond gedwongen prostitutie.
3. Regie: de stad voert een integraal, evenwichtig en coherent prostitutiebeleid.
Middelen: evoluties opvolgen, afstemming en samenwerking bevorderen en informatie-overdracht (lokaal en bovenlokaal).

Kernopdrachten
1. Doelgroep: het zoeken naar (outreach-methodiek) en zorgen voor een goed onthaal (drop in). Al van bij het onthaal wordt aan de cliënt het hulpverleningsaanbod voorgesteld.
2. Laagdrempeligheid tot hulpverlening creëren met het oog op veiligheid, welzijn en gezondheid en daardoor de zelfredzaamheid van de gasten verhogen.
3. Hulpverlening bieden en verwijzen/toeleiden naar andere organisaties.
4. Preventief optreden naar gezondheid, lichaamshygiëne en soa’s toe.
5. Harm-reduction: (schadebeperking) is de werkwijze van Boysproject.
6. Signaalfunctie naar de bevoegde instanties: signaleren is het actief in kaart brengen van de doelgroep en trachten erkenning te verkrijgen.

Filosofie
1. levenskwaliteit verbeteren
2. alternatieven zoeken
3. respect voor iedereen en voor ieder zijn eigen keuzes
4. open voor iedereen (laagdrempelig): binnen de doelgroep is iedereen welkom
5. actief, motiverend en aansporend (op maat)

Ons team

Boysproject wordt aangestuurd door een team van vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s en is een deelwerking van CAW Antwerpen.
Vrijwilligers kunnen allerlei taken op zich nemen.
Stagiairs bij Boysproject zijn minimaal derdejaars en komen uit een sociale hogeschool.
Heb je interesse, stuur je aanvraag met motivatie en CV, aan boysproject@cawantwerpen.be.

Vacatures bij CAW Antwerpen kan je hier vinden.

Ander vrijwilligerswerk kan je o.a. hier vinden.

Onze doelgroep

Boysproject richt zich tot meerderjarige jongens, mannen en transgenders die werkzaam zijn in de erotische of seksuele dienstverlening en voor hen die kans lopen dit te gaan doen of reeds gedaan hebben. M$M, payboys, escorts, gigolo’s, t-girls, $hemales, masseurs…
De transgender sekswerkers zijn vooral actief in het Schipperskwartier.
Op het moment dat we onze cliënten voor het eerst ontmoeten doen ze meestal al aan sekswerk.
Vaak ervaren ze nog een grote afstand tussen henzelf en de (klassieke) hulpverlening, sociale centra,… . Daarbij komt ook nog dat door de numerieke kleinschaligheid van de doelgroep en de “onbekendheid” bij de overheid en het grote publiek er weinig specifiek aanbod voor hen bestaat.
Niettegenstaande heel wat sekswerkers op een professionele manier hun beroep uitoefenen, werken ze vaak alleen. Ze hebben daarbij dikwijls een klein of geen netwerk waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen en informatie over klanten kunnen delen.
Sekswerk is nog steeds een taboe waardoor de cliënten de weg naar de hulpverlening niet altijd even gemakkelijk vinden. Deze zaken zorgen voor een situatie waarbij de cliënt vaak geïsoleerd geraakt en waarbij de kwetsbaarheid verhoogt.
In sommige gevallen zijn de cliënten klant van elkaar.

Onze hulpverlening

Met (individuele) hulpverlening bedoelen we het op stap gaan met de cliënten rond een (multi)problematiek waarbij de accenten liggen op een aantal levensdomeinen. Onze medewerkers gaan methodisch te werk. We werken vanuit de harm reduction-visie en pro-actief.
Harm reduction
betekent letterlijk “schadebeperking”. In de praktijk betekent het dat wij risicobeperkend trachten te werken op verschillende domeinen: seksualiteit, sekswerk, gezondheid,… . We ondersteunen de gasten op verschillende terreinen zodat hun leefsituatie verbetert en ze minder risico’s lopen. Wij respecteren hun keuzes en verplichten hen tot niets! We hechten meer aandacht en belang aan zorg voor kwaliteit dan aan kwantiteit.
Pro-actief
Wij nemen zelf zoveel mogelijk initiatief om gasten te bereiken.

Tijdens individuele gesprekken luisteren we zoveel mogelijk en geven de cliënt de veiligheid en ruimte om zijn/haar verhaal te doen. Uit dat verhaal komt relevante informatie (sekswerk, seksuele geaardheid, situaties, gezinsachtergrond, hulpvragen,…) naar boven. We trachten een zekere stabiele structuur aan te bieden zonder te oordelen om wat iemand doet of wie hij/zij is. Waarden zoals wederzijds respect worden als erg belangrijk geacht.
Duidelijkheid omtrent sekswerk komt er meestal pas na verscheidene gesprekken.
Aan de hand van een gestructureerd aantal vragen gaan we dieper in op de problematieken van de cliënt en trachten we tot een duidelijke vraagafbakening te komen.
Zo proberen we een beeld te scheppen over wie het gaat en wat zijn of haar achtergrond is, wat de bestaande netwerken zijn (zowel op micro als meso niveau) en welke hulpverlening ingeschakeld kan worden.
Vaak duurt het een lange tijd vooraleer gasten zicht krijgen op hun eigen vraag, hun situatie, de eventuele knelpunten en op de mogelijke hulpverlening die geboden wordt.
We volgen hierbij het tempo van de cliënt die bij alle stappen wordt betrokken. In sommige gevallen doen we dit aanklampend. Tijdens het proces van hulpverlening dragen de cliënten zelf mee verantwoordelijkheid en worden ze aangemoedigd zelf te participeren. De cliënt moet ook leren hoe zelf zijn probleem aan te pakken en op te lossen. Op deze manier trachten de medewerkers empowerend te werken.
Daarom stellen wij voldoende grenzen. Grenzen zijn individueel en bieden veiligheid voor alle partijen. Ze bieden een referentiekader waarbinnen gewerkt en waarbinnen het verloop van de hulpverlening geëvalueerd en eventueeel beëindigd kan worden. Soms wordt het traject onderbroken omwille van verhuis, repatriëring, verblijf in de gevangenis of jeugdinstelling, geen nood meer aan ons aanbod… Het is daarom niet altijd even gemakkelijk om een cliënt door gans zijn proces heen te helpen.
Aan sommige vragen, vb. informatieve, hoogdringende, medische,… wordt onmiddellijk gevolg gegeven. Echter, voor heel wat vragen zijn er echter geen pasklare antwoorden en vaak is het nodig om de vraag in een ruimere context te zien en een individuele hulpverlening te starten. Doorheen de jaren hebben we expertise opgebouwd rond heel wat onderwerpen.

Na het individuele contact nemen we voldoende rustpauzes om even afstand te nemen (niet al te snel oplossingen voor te stellen) en om een stappenplan op te stellen. We zoeken de verschillende mogelijkheden uit voor de cliënt, soms is het voldoende om deze enkel theoretisch te schetsen. We trachten zoveel mogelijk op de vragen en noden van de cliënt in te spelen maar niet alle hulpvragen kunnen door onszelf opgenomen worden. Daarom hebben we ook een netwerk van belangrijke contacten uitgebouwd waarnaar we kunnen doorverwijzen en toeleiden. We trachten dit netwerk te activeren of alternatieven te zoeken. We zoeken uit welke doorverwijzingen mogelijk zijn (intern of extern) en overleggen met collega’s.
Waar nodig nemen we een bemiddelende of adviserende rol op na verwijzen (info omtrent andere organisaties geven en uitnodigen om ernaar toe te gaan) of toeleiden (meegaan naar andere organisaties).
Omwille van de privacy van de cliënten spreken wij in contacten met organisaties over CAW Antwerpen en niet over Boysproject. Zo vermijden wij de link naar sekswerk.
Door samenwerking en belangenbehartiging proberen wij de maatschappelijke voorzieningen te beïnvloeden zodat er een betere en meer positieve aansluiting ontstaat tussen onze doelgroep en de voorzieningen.

Indien nodig leggen we, mits toelating van de cliënt, een dossier aan. Daarbij houden we ons aan de voorschriften van CAW Antwerpen.

Als een cliënt al lange tijd niet meer langs gekomen is, trachten wij terug contact te krijgen en nemen we de banden ook weer op als het nodig is.

In veel gevallen kiest de cliënt zelf een medewerker waarmee hij in contact wilt treden, waar hij zich het beste bij voelt en waar hij vertrouwen in heeft. Veel cliënten hebben immers nood aan een vertrouwensfiguur die hen helpt bij hun vragen en noden, die hun culturele bepalingen (huisvesting, school, werk, administratie,…) doet begrijpen en naleven, die hen psychologische ondersteuning biedt, die hen begeleidt naar diensten en organisaties, een vertrouwensfiguur waar ze terecht kunnen.
Sommige cliënten eisen veel energie van ons wat zeer belastend kan werken. Omwille hiervan worden sommige cliënten door meerdere collega’s begeleidt.
Omwille van onze veiligheid worden individuele contacten gehouden als er minstens twee medewerkers aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan houden we de gesprekken op een openbare plaats.
Door de hechte band met de cliënten en hun nood aan een steunfiguur komen we vaak in een positie “vriend-ouder-hulpverlener” wat een bedreiging voor objectiviteit kan zijn.
Afhankelijk van de situatie start een andere medewerker de individuele hulpverlening of neemt die over.

We bieden hulp aan onze cliënten op verschillende levensdomeinen, zoveel mogelijk vraaggestuurd. Binnen onze opdracht leggen wij de nadruk op

GEZONDHEID
SEKSUELE GEZONDHEID: Soa’s en hiv
Onze cliënten lopen groot risico om met soa’s of hiv besmet te worden. In veel gevallen hebben onze cliënten al klachten voordat ze een test laten afnemen.
Wij bieden onze cliënten ism Violett gratis soa/hiv-testen, hepatitis-A en hepatitis-B testen aan. Een dokter is enkele keren per maand aanwezig. Onze cliënten kunnen ook rechtstreeks bij Violett en bij het ITG terecht.
Tevens bieden wij onze cliënten gratis condooms en glijmiddel aan.
In samenwerking met het ITG bieden wij swab2know testen aan. Wij sluiten ons ook aan bij acties van Sensoa.

FYSIEKE GEZONDHEID
Hygiëne: onze cliënten hebben lijfelijk contact met hun klanten en een goede hygiëne is daarbij een must. Wij bieden hen gratis verzorginsgproducten aan. Zij hebben ook de mogelijkheid om te douchen.
Tuberculose: lang contact met een klant verhoogt het risico op besmetting met TBC. Wij raden onze cliënten aan om zich op TBC te laten testen.
Voeding: tijdens de drop kunnen de cliënten een warme maaltijd nuttigen. Op andere momenten kunnen zij terecht voor brood en beleg.
Medicatie: cliënten kunnen bij ons terecht voor een aantal basis-medicamenten uit onze huisapotheek.

MIDDELENGEBRUIK
Het gebruik van drugs is bij veel van onze gasten niet vreemd. Het vergemakkelijkt hun sekswerk. Tijdens babbelcafes geven wij informatie over drugs.

GENDERDIVERSITEIT EN SEKSUELE GEAARDHEID
GENDERDIVERSITEIT
Cliënten kunnen bij ons terecht om in alle openheid en vertrouwen te praten over hun gevoelens en mogelijke problemen die zij daarbij ondervinden.
Ingeval van transseksualiteit begeleiden wij hen in hun transitieproces.

SEKSUELE GEAARDHEID en GEWELD
Homoseksuelen en transseksuelen worden vaak geconfronteerd met geweld. Wij helpen hen bij eventuele aangifte ervan.

JURIDISCH
Wij helpen onze cliënten bij contacten omtrent juridische aangelegenheden. Dit kan gaan om contacten met advocaten, instellingen,…

MENSENHANDEL EN UITBUITING
In tegenstelling tot mannelijke sekswerkers zijn transeksuelen soms slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting. Wij helpen hen bij eventuele aangifte ervan.

ARMOEDE
Een groot aantal van onze cliënten bevinden zich in een overlevingssituatie.
FINANCIEN: sekswerk is vaak maar één van de manieren waarmee cliënten zich van een inkomen voorzien. Wij trachten onze cliënten bij hun financiële situatie te helpen door contacten met het OCMW, deurwaarders, advocaten,… en hen te helpen bij bank- en verzekeringsaangelegenheden.

HERORIENTERING
Wij helpen onze cliënten bij het zoeken naar alternatieven om hun leven een andere richting te geven.

OPLEIDING & WERK:
Onderwijs en vorming: Nederlands spreken bevordert de sociale contacten en biedt meer mogelijkheden bij het bekomen van werk. Daarom stimuleren wij onze cliënten om Nederlands te leren en bieden hen huiswerkbegeleiding aan.
Tewerkstelling: de verleiding om beroep te doen op vervangingsinkomen is vrij groot bij onze cliënten. Nochtans biedt werk meer mogelijkheden om het financiëel gemakkelijker te hebben. Wij stimuleren onze cliënten om werk te zoeken en helpen hen bij hun zoektocht en bij het opstellen van een C.V..

SCHULDEN
Wij trachten onze cliënten bewust te maken omtrent het maken van schulden en de gevolgen ervan. Wij staan hen bij om oplossingen te zoeken wanneer de schuldenberg opgelopen is of dreigt op te lopen.

WERK PROSTITUTIE: voor sommige sekswerkers is sekswerk een bewuste keuze, voor anderen een noodzaak om te kunnen overleven en in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Wij gaan gesprekken aan met onze cliënten omtrent hun sekswerk en wat dit met hen doet.

ADMINISTRATIE
Administratie is voor sommige van onze cliënten niet weggelegd en wij helpen hen daarbij. Dat kan gaan om contracten, aanslagbiljetten, verduidelijkingen, brief schrijven,…

HUISVESTING
DAKLOOSHEID
Sommige cliënten zijn dakloos. Wij bieden hen hulp aan bij het zoeken naar een woonst of een slaapplaats.

HUISRAAD EN KLEDING
Een aantal van onze cliënten hebben onvoldoende meubelen, huisraad, kleding,… voor henzelf of voor het gezin waarin ze wonen. Wij verwijzen hen door naar organisaties waar ze meubelen, kleding,… (al dan niet gratis) kunnen bekomen.
Wij hebben een kleine voorraad kleding voor onze gasten ter beschikking.

VERBLIJFSDOCUMENTEN
Sommige cliënten hebben geen wettig of een onzeker verblijfsstatuut. In sommige gevallen stellen we samen met hen een dossier op en begeleiden wij hen naar Dienst Vreemdelingen Zaken.

Ontmoet ons

Onze cliënten kunnen ons face2face ontmoeten in de drop in, in de M$M scene en tijdens activiteiten. Zij kunnen ook gewoon aanbellen of op afspraak komen.

Ook online kunnen zij ons bereiken.

Drop in

De drop in is een ontmoetingsruimte, een veilige plek, enkel voor onze doelgroep, bedoeld om elkaar te leren kennen en in contact te blijven met elkaar. De cliënten kunnen vrij in en uit lopen waardoor de drop in zeer laagdrempelig en vrijblijvend is.
De drop in nodigt uit tot participatie door onze cliënten. De kwaliteiten van de cliënten worden bevestigd. Mits zij zich houden aan bepaalde regels ontstaat een kader waarin diverse inititatieven kunnen ontstaan. Zo wordt de drop in een hefboom voor empowerment van de cliënten.
Er zijn meerdere medewerkers aanwezig zodat de cliënten de mogelijkheid krijgen om een gesprek aan te knopen met een hulpverlener. Eventueel kan op deze manier een individuele hulpverlening opgestart worden.
De cliënten kunnen gebruik maken van computers, hun was laten doen, een gezelschapsspelletje spelen, gratis condooms en glijmiddel meenemen, folders en brochures meenemen, een swab2know-test doen, samen koken en eten, douchen, of gewoon even tot rust komen. Verder worden er ook dikwijls babbelcafe’s georganiseerd, o.a. in samenwerking met Violett en Free Clinic. Deze worden afgewisseld met activiteiten en filmvoorstellingen.
Cliënten krijgen ook de gelegenheid om zich gratis en discreet te laten testen op soa’s en hiv.

M$M scene

Ons aanbod in de scene baseren wij op de methodiek van het straathoekwerk.
Dat houdt in dat wij ons meerdere keren per week (ook ‘s avonds) in het milieu van onze cliënten, hun leefwereld (cafés, bars, straten, parken, schipperskwartier, cinema’s, sauna’s,…) begeven en op een laagdrempelige manier proberen contacten te leggen met de doelgroep en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Door deze stap te zetten verlagen we de drempel naar de hulpverlening. Zo krijgen wij zicht op hun situatie en hun omgeving, kunnen wij hen ondersteunen en ingaan op hun vragen.
De werkplekken waar cliënten hun diensten aanbieden zijn zeer verspreid en wijzigen zeer regelmatig. Wij spelen snel in op deze veranderingen en hierdoor blijven de medewerkers vertrouwd met de sfeer in de scene en met de wereld van de cliënten.
In het kader van preventie worden condooms en glijmiddel ter beschikking gesteld en kunnen de cliënten een speekseltest laten afnemen.
Door onze aanwezigheid in de scene verhoogt de bekendheid van Boysproject en houden wij de vinger aan de pols.

Activiteiten

Activiteiten bevorderen de groepssfeer en het contact met de medewerkers. Wij werken in overleg met de cliënten een socio-cultureel aanbod uit. Hierdoor worden de cliënten ge-empowered.
De activiteiten kunnen gaan om theatervoorstellingen, concerten, musea-bezoek, filmvoorstellingen, pretpark, Antwerp en Belgian Pride, jaarlijks eindejaarsfeest,…
Vooral door deelname aan de prides trachten wij naambekendheid en aandacht voor onze cliënten bij het grote publiek te verkrijgen.

Online

Heel wat mannelijke en transgender sekswerkers zoeken hun klanten via het internet op sociale media, op chat- en datingsites en bieden daar hun diensten aan.
We gaan pro-actief te werk en stellen ons op verschillende websites (o.a. op onze eigen website info4escorts die ook gebruikt wordt door andere leden van het BNMTP) en apps actief voor om naar verhalen te luisteren, (hulp)vragen te beantwoorden en informatie te geven.  Zowel gerichte vragen behandelen als een gewoon praatje zijn mogelijk en wisselen elkaar af. Bij een chat komt niet altijd een duidelijke en directe hulpvraag.
Een voordeel is dat de medewerkers heel direct en zonder taboes met de gasten kunnen communiceren. Seksuele gezondheid is daarbij uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Nadeel is echter dat er niet procesmatig kan gewerkt worden.
Soms komen de chatgesprekken voor medewerkers hard binnen en zijn ze vermoeiend. Exposure van beeld en taal kan soms leiden tot weerstand bij de medewerkers.

Testen

In samenwerking met Violett bieden wij gratis soa/hiv/hep-testen aan.
Daarnaast kunnen cliënten een speekseltest (swab2know) laten afnemen. Het speekselstaal wordt door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzocht en de cliënt krijgt van hen verder bericht.

Presentaties en workshops

Boysproject biedt workshops rond sekswerk aan. Deze zijn bedoeld voor intermediairen, hulpverleners, politie,…

© BOYSPROJECT Er kunnen geen rechten ontleend worden van de informatie die op de site staat. DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING