Professioneel

Historiek

In 1995 ging straathoekwerker Dirk Vertongen, vanuit het Veiligheids-en Preventiecontract van de Stad Antwerpen, aan de slag met jongens die aan sekswerk deden. Deze groep bevond zich vooral in de stationsbuurt en in en rond het stadspark.
Twee jaar later kwam hij steeds meer in contact met jongeren uit Joegoslavië die als bloemenverkopers geld verdienden. Snel werd duidelijk dat ze ook op andere manieren trachtten geld te verdienen, o.a. door sekswerk.
Uit die contacten bleek dat deze jongeren grote nood hadden aan een eigen plek.
Daarom werd in augustus 1997, speciaal voor hen, een onthaalruimte met zetel en kookfornuis ingericht.
Het straathoekwerk werd tijdelijk omgevormd tot een kleine onthaalwerking. De jongeren doopten het onthaal om tot de ‘Joegoclub’ die verscheidene avonden per week open was.
Allerlei activiteiten werden georganiseerd: van sport en ontspanning tot koken en samen muziek maken.
Qua hulpverlening werd gewerkt aan het toeleiden naar onderwijs, ondersteuning bij contacten met politie enz..
Het project kreeg de erkenning van de Stad Antwerpen nadat men in de Antwerpse dokken een sporttas opviste met daarin de stoffelijke resten van het Roemeense straatjongetje Puia.
Plots stond het probleem van Antwerpse straatkinderen wel op de kaart.
De “Joegoclub” is opgegaan in het Project Antwerpse Straatkinderen (PAS) met als doelgroep “alle straatkinderen” en kreeg drie voltijdse medewerkers. Op haar beurt is het PAS een KIDS-werking geworden die vooral buurtgericht werkt. Naast het onthaal van PAS werd door Dirk weer voltijds op straat gewerkt.
De nood van mannelijke sekswerkers aan een eigen veilige plek bleef bestaan.
Daarom diende Dirk in 2001 een voorstel in tot het organiseren van een onthaalruimte voor mannelijke sekswerkers. In afwachting van de goedkeuring, startte hij zelf een beperkte onthaalwerking in het administratieve gebouw van CAW De Terp (nu CAW Antwerpen).
Sedert oktober 2001, werd om de twee weken een gratis doktersconsultatie door Gh@pro (nu 
Violett) voorzien.
Twee vrijwilligers trokken de straat op, maakten het aanbod bekend aan de doelgroep en begeleidden ze naar de dokter.
In 2002, kwam de officiële goedkeuring van BOYSPROJECT, maar het duurde tot juni van dat jaar voor er een geschikte locatie werd gevonden nl. in de Quellinstraat 56.
Twee jaar later ontving de werking de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie.
In 2007, werd de werking binnen BOYSPROJECT herzien en profileerde zich meer naar de individuele hulpverlening.
Het aanbod werd aangepast en de nadruk werd op straathoekwerk en de online-aanwezigheid gelegd.
Gezien de opkomst van het internet als plaats waar de sekswerkers zich aan klanten aanbieden en er minder gasten op straat, in cafés of in parken te vinden waren, werd in 2011
www.info4escorts.be online geplaatst. Deze is enkel voor de doelgroep bedoeld en heeft een eigen chatfunctie.
Daarnaast is Boysproject aanwezig op profiel- en chatsites die door de doelgroep gebruikt worden.
Sedert eind juni 2011 is Boysproject te vinden in de Appelmansstraat 12, dichtbij het Centraal Station van Antwerpen.

Opdracht

Krachtlijnen
1. Gezondheid: sekswerkers krijgen maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Voor sekswerkers met verminderde gezondheidskansen worden bijkomende initiatieven genomen.
Middelen: sensibiliseren, toeleiden en aanbieden.
2. Veiligheid: prostitutie vindt vaak plaats in mensonwaardige omstandigheden. Prostitutie-gerelateerde overlast en criminaliteit worden aangepakt.
Middelen: systematische controles prostitutiebranches, bestuurlijke handhaving en samenwerking rond gedwongen prostitutie.
3. Regie: de stad voert een integraal, evenwichtig en coherent prostitutiebeleid.
Middelen: evoluties opvolgen, afstemming en samenwerking bevorderen en informatie-overdracht (lokaal en bovenlokaal).

Kernopdrachten
1. Doelgroep: het zoeken naar (outreach-methodiek) en zorgen voor een goed onthaal (drop in). Al van bij het onthaal wordt aan de cliënt het hulpverleningsaanbod voorgesteld.
2. Laagdrempeligheid tot hulpverlening creëren met het oog op veiligheid, welzijn en gezondheid en daardoor de zelfredzaamheid van de gasten verhogen.
3. Hulpverlening bieden en verwijzen/toeleiden naar andere organisaties.
4. Preventief optreden naar gezondheid, lichaamshygiëne en soa’s toe.
5. Harm-reduction: (schadebeperking) is de werkwijze van Boysproject.
6. Signaalfunctie naar de bevoegde instanties: signaleren is het actief in kaart brengen van de doelgroep en trachten erkenning te verkrijgen.

Filosofie
1. levenskwaliteit verbeteren
2. alternatieven zoeken
3. respect voor iedereen en voor ieder zijn eigen keuzes
4. open voor iedereen (laagdrempelig): binnen de doelgroep is iedereen welkom
5. actief, motiverend en aansporend (op maat)

Ons team

Boysproject wordt aangestuurd door een team van vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s en is een deelwerking van CAW Antwerpen.

Heb je interesse om vrijwilligerswerk bij Boysproject te doen, stuur een mailtje naar boysproject@cawantwerpen.be.

Stagiair(e)s bij Boysproject zijn minimaal derdejaars en volgen studies in een sociale hogeschool.
Stuur je aanvraag met motivatie en CV aan boysproject@cawantwerpen.be.

Vacatures bij CAW Antwerpen kan je hier vinden.

Ander vrijwilligerswerk kan je o.a. hier vinden.

Onze doelgroep

Boysproject richt zich tot meerderjarige jongens, mannen en transgenders die werkzaam zijn in de erotische of seksuele dienstverlening en voor hen die kans lopen dit te gaan doen of reeds gedaan hebben. M$M, payboys, escorts, gigolo’s, t-girls, $hemales, masseurs,…

De meeste sekswerkers waarmee Boysproject contact heeft behoren tot de LGBTQIA-gemeenschap.

Onze hulpverlening

Onze werkwijze

In de meeste gevallen ontmoeten wij onze cliënten nadat ze, al dan niet op een professionele manier, met sekswerk zijn gestart. Vaak hebben zij een klein of geen netwerk en werken meestal alleen.
Rond sekswerk hangt een taboesfeer waardoor de cliënten de weg naar de hulpverlening niet altijd even gemakkelijk vinden. Dit zorgt voor een situatie waarbij ze vaak geïsoleerd raken en waarbij hun kwetsbaarheid verhoogt.
Door de numerieke kleinschaligheid van de doelgroep bestaat er weinig specifiek aanbod voor hen. Vaak ervaren onze cliënten een grote afstand tussen henzelf en hulpverleningsorganisaties.
Als medewerkers van Boysproject bieden wij (individuele) hulpverlening aan. Wij werken vanuit de harm reduction-visie en gaan pro-actief en methodisch te werk. We hechten meer aandacht en belang aan zorg voor kwaliteit dan aan het aantal hulpvragen waarbij we betrokken worden.
Harm reduction betekent letterlijk “schadebeperking”. In de praktijk betekent het dat wij risicobeperkend trachten te werken rond seksualiteit, sekswerk, gezondheid, verslaving,… .
De hulpverlening bestaat erin het ondersteunen van de cliënten met de bedoeling hun leefsituatie te verbeteren en hen minder risico’s te laten lopen. Wij respecteren hun keuzes en verplichten hen tot niets !
In veel gevallen kiezen de cliënten zelf een medewerker waarmee zij in contact wilt treden, waar zij zich het beste bij voelen en waar zij vertrouwen in hebben. Veel cliënten hebben immers nood aan een vertrouwensfiguur die hen helpt bij hun vragen en noden, die hun culturele bepalingen (huisvesting, school, werk, administratie,…) doet begrijpen en naleven, die hen psychologische ondersteuning biedt, die hen begeleidt naar diensten en organisaties, een vertrouwensfiguur waar ze terecht kunnen.
Aan informatieve, hoogdringende, medische,… vragen geven we zo mogelijk onmiddellijk gevolg. Voor andere is het vaak nodig om de vraag in een ruimere context te zien en hebben we met de cliënten een diepgaander gesprek met het oog op intense hulpverlening.
Tijdens deze gesprekken bieden we de cliënten veiligheid en ruimte. Wederzijds respect wordt daarbij als erg belangrijk geacht. Ieder kan zichzelf zijn.
Ingeval er een hulpvraag is, verlopen de gesprekken aan de hand van een gestructureerd aantal vragen waarbij we trachten tot een vraagafbakening en een stabiele structuur te komen. We trachten een beeld te krijgen over de persoon zelf, de levenssituatie, bestaande netwerken en de eventuele (multi)problematiek waarmee die te maken heeft. Duidelijkheid omtrent sekswerk komt er meestal pas na verscheidene gesprekken. We denken na over welke hulpverlening er kan ingeschakeld worden.
Vaak duurt het een lange tijd vooraleer cliënten zelf zicht krijgen op hun eigen situatie of vraag, de eventuele knelpunten en op de mogelijke hulpverlening die kan geboden worden. Daarom volgen wij het tempo van de cliënt die bij alle stappen betrokken wordt. In sommige gevallen doen we dit aanklampend.
Tijdens het proces van hulpverlening merken we dat cliënten de oplossing voor hun problematieken bij de hulpverlener trachten te leggen. Daarom stellen wij voldoende grenzen. Grenzen zijn individueel en bieden veiligheid voor alle partijen. Ze bieden een referentiekader waarbinnen gewerkt en waarbinnen het verloop van de hulpverlening geëvalueerd en eventueel beëindigd kan worden. De cliënten dragen zelf mee verantwoordelijkheid en worden aangemoedigd zelf te participeren. Waar nodig nemen we enkel een bemiddelende of adviserende rol op. We verwijzen hen naar andere organisaties en/of begeleiden hen ernaar. De medewerkers werken aldus op een empowerende manier.
Voldoende rustpauzes nemen is nodig om even afstand te nemen en niet al te snel oplossingen voor te stellen. Daarbij kan een stappenplan een hulp zijn. We zoeken naar verschillende mogelijkheden voor de cliënt, soms is het voldoende om deze enkel theoretisch te schetsen. Hierbij overleggen wij onderling met de collega’s.
Cliënten eisen soms veel energie van ons op wat zeer belastend kan zijn. Daarom begeleiden we sommige cliënten in duo of kan een andere collega de individuele hulpverlening overnemen.
Door de hechte band met de cliënten en hun nood aan een steunfiguur komen we vaak terecht in een positie “vriend-ouder-hulpverlener” wat een bedreiging voor objectiviteit kan zijn.
Soms kunnen we ons bedreigd voelen. Omwille hiervan zijn we tijdens contacten met de cliënten met minstens twee collega’s aanwezig. Als dat niet mogelijk is  houden we de gesprekken op een openbare plaats.
Omwille van verhuis, repatriëring, verblijf in de gevangenis of jeugdinstelling, geen nood meer aan ons aanbod… wordt het hulpverleningstraject veelal onderbroken en is het daarom niet altijd even gemakkelijk om een cliënt door gans zijn proces heen te helpen. Als een cliënt al lange tijd niet meer langs gekomen is, trachten wij terug contact te krijgen en nemen we de banden ook weer op als het nodig is.

Levensdomeinen

Wij ondersteunen wij onze cliënten bij
SEKSUELE GEZONDHEID: Soa’s en hiv.
Onze cliënten lopen groot risico om met soa’s of hiv besmet te worden. In veel gevallen hebben ze al klachten voordat ze een test laten afnemen.
Enkele keren per maand bieden wij ism Violett gratis testen aan. In dringende gevallen kunnen ze ook rechtstreeks voor consultatie bij Violett terecht.
In samenwerking met het ITG bieden wij swab2know-testen aan. Onze cliënten kunnen er ook terecht voor PEP en PrEP en om zich te laten testen op soa’s of hiv.
Wij bieden gratis condooms en glijmiddel aan.

FYSIEKE GEZONDHEID
Hygiëne: onze cliënten hebben lijfelijk contact met hun klanten en een goede hygiëne is daarbij een must. Wij bieden hen gratis verzorgingsgproducten aan. Zij hebben ook de mogelijkheid om te douchen.
Tuberculose: lang contact met een klant verhoogt het risico op besmetting met TBC. Wij raden onze cliënten aan om zich op TBC te laten testen.
Voeding: tijdens de ‘drop in’ kunnen de cliënten een warme maaltijd nuttigen. Op andere momenten kunnen zij terecht voor brood en beleg.
Medicatie: cliënten kunnen bij ons terecht voor een aantal basis-medicamenten uit onze huisapotheek.

MIDDELENGEBRUIK
Het gebruik van drugs is bij veel van onze gasten niet vreemd. Het vergemakkelijkt hun sekswerk. Tijdens babbelcafes geven wij informatie over drugs.

WERK PROSTITUTIE
Voor sommige sekswerkers is sekswerk een bewuste keuze, voor anderen een noodzaak om te kunnen overleven en in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Wij gaan gesprekken aan met onze cliënten omtrent hun sekswerk en wat dit met hen doet.
Sekswerk is niet zonder gevaar. Ingeval van geweld helpen wij de sekswerkers om eventuele aangifte te doen.
Sekswerkers kunnen het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting. Dit kan o.a. gaan om pooierschap, werkomstandigheden, maar ook op financiëel en juridisch vlak.
Ism met onze partners helpen wij de sekswerkers bij de problematieken waarmee ze geconfronteerd worden.

DAARNAAST bieden wij informatie omtrent
Administratieve zaken
Armoede en schulden
Huisvesting en dakloosheid
Genderdiversiteit en seksuele geaardheid
Juridische aangelegenheden
Onderwijs
Verblijfsdocumenten
Werk

Netwerk

Om zoveel mogelijk op de vragen en noden van de cliënten te kunnen inspelen (niet alle hulpvragen kunnen door ons opgenomen worden) hebben we gespecialiseerde expertise opgebouwd. Deze is niet altijd voldoende en doen we beroep op andere organisaties.
Door samenwerking en belangenbehartiging proberen wij de maatschappelijke voorzieningen te beïnvloeden zodat er een betere en meer positieve aansluiting ontstaat tussen onze doelgroep en de voorzieningen.

Privacy

Omwille van de privacy van de cliënten spreken wij in onze contacten met andere organisaties over CAW Antwerpen en niet over Boysproject. Zo vermijden wij de link naar sekswerk.
Indien nodig leggen we, mits toelating van de cliënt, een dossier aan. Daarbij houden we ons aan de voorschriften van CAW Antwerpen.

Ontmoet ons

Onze cliënten kunnen ons face2face ontmoeten in de drop in, in de M$M scene en tijdens activiteiten. Zij kunnen ook gewoon aanbellen of op afspraak komen.

Ook online kunnen zij ons bereiken.

Drop in

De drop in is een ontmoetingsruimte, een veilige plek, enkel voor onze doelgroep, bedoeld om elkaar te leren kennen en in contact te blijven met elkaar. De cliënten kunnen vrij in en uit lopen waardoor de drop in zeer laagdrempelig en vrijblijvend is.
De drop in nodigt uit tot participatie door onze cliënten. De kwaliteiten van de cliënten worden bevestigd. Mits zij zich houden aan bepaalde regels ontstaat een kader waarin diverse initiatieven kunnen ontstaan. Zo wordt de drop in een hefboom voor empowerment van de cliënten.
Er zijn meerdere medewerkers aanwezig zodat de cliënten de mogelijkheid krijgen om een gesprek aan te knopen met een hulpverlener. Eventueel kan op deze manier een individuele hulpverlening opgestart worden.
De cliënten kunnen gebruik maken van computers, hun was laten doen, een gezelschapsspelletje spelen, gratis condooms en glijmiddel meenemen, folders en brochures meenemen, een swab2know-test doen, samen koken en eten, douchen, of gewoon even tot rust komen. Verder worden er ook dikwijls babbelcafe’s georganiseerd, o.a. in samenwerking met Violett en Free Clinic. Deze worden afgewisseld met activiteiten en filmvoorstellingen.
Cliënten krijgen ook de gelegenheid om zich gratis en discreet te laten testen op soa’s en hiv.

M$M scene

Ons aanbod in de scene baseren wij op de methodiek van het straathoekwerk.
Dat houdt in dat wij ons meerdere keren per week (ook ’s avonds) in het milieu van onze cliënten, hun leefwereld (cafés, bars, straten, parken, schipperskwartier, cinema’s, sauna’s,…) begeven en op een laagdrempelige manier proberen contacten te leggen met de doelgroep en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Door deze stap te zetten verlagen we de drempel naar de hulpverlening. Zo krijgen wij zicht op hun situatie en hun omgeving, kunnen wij hen ondersteunen en ingaan op hun vragen.
De werkplekken waar cliënten hun diensten aanbieden zijn zeer verspreid en wijzigen zeer regelmatig. Wij spelen snel in op deze veranderingen en hierdoor blijven de medewerkers vertrouwd met de sfeer in de scene en met de wereld van de cliënten.
In het kader van preventie worden condooms en glijmiddel ter beschikking gesteld en kunnen de cliënten een speekseltest laten afnemen.
Door onze aanwezigheid in de scene verhoogt de bekendheid van Boysproject en houden wij de vinger aan de pols.

Activiteiten

Activiteiten bevorderen de groepssfeer en het contact met de medewerkers. Wij werken in overleg met de cliënten een socio-cultureel aanbod uit. Hierdoor worden de cliënten ge-empowered.
De activiteiten kunnen gaan om theatervoorstellingen, concerten, musea-bezoek, filmvoorstellingen, pretpark, Antwerp en Belgian Pride, jaarlijks eindejaarsfeest,…
Vooral door deelname aan de prides trachten wij naambekendheid en aandacht voor onze cliënten bij het grote publiek te verkrijgen.

Online

Heel wat mannelijke en transgender sekswerkers zoeken hun klanten via het internet op sociale media, op chat- en datingsites en bieden daar hun diensten aan.
We gaan pro-actief te werk en stellen ons op verschillende websites (o.a. op onze eigen website info4escorts die ook gebruikt wordt door andere leden van het BNMTP) en apps actief voor om naar verhalen te luisteren, (hulp)vragen te beantwoorden en informatie te geven.  Zowel gerichte vragen behandelen als een gewoon praatje zijn mogelijk en wisselen elkaar af. Bij een chat komt niet altijd een duidelijke en directe hulpvraag.
Een voordeel is dat de medewerkers heel direct en zonder taboes met de gasten kunnen communiceren. Seksuele gezondheid is daarbij uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Nadeel is echter dat er niet procesmatig kan gewerkt worden.
Soms komen de chatgesprekken voor medewerkers hard binnen en zijn ze vermoeiend. Exposure van beeld en taal kan soms leiden tot weerstand bij de medewerkers.

Testen

In samenwerking met Violett bieden wij gratis soa/hiv/hep-testen aan.
Daarnaast kunnen cliënten een speekseltest (swab2know) laten afnemen. Het speekselstaal wordt door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzocht en de cliënt krijgt van hen verder bericht.

Presentaties en workshops

Boysproject biedt workshops rond sekswerk aan.
Deze zijn bedoeld voor intermediairen, hulpverleners, politie,…

© BOYSPROJECT Er kunnen geen rechten ontleend worden van de informatie die op de site staat.
DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING
© BOYSPROJECT Les informations contenues sur ce site Web ne peuvent pas être utilisées à des fins légales.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ - POLITIQUE SUR LES COOKIES - DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
© BOYSPROJECT The information on this website cannot be used for legal purposes.
DISCLAIMER - COOKIE POLICY - PRIVACY DECLARATION
© BOYSPROJECT La información de este sitio web no puede ser utilizada con fines legales.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD - DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - POLITICA DE COOKIES