Français English Español

© BOYSPROJECT Er kunnen geen rechten ontleend worden van de informatie die op de site staat.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De inhoud van deze website (alle aanwezige content) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde aanvaard. Ook wordt geen garantie gegeven inzake het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld;
 • Boysproject is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen;
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan zijn een inbreuk op de intellectuele rechten;
 • Toestemming tot het gebruik (alle mogelijke handelingen) van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan Boysproject te worden verzocht;
 • Boysproject biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site;
 • Boysproject gebruikt cookies om de bezoekersaantallen en het bezoekersgedrag op de website via google analytics te raadplegen.
  Je kan cookies uitschakelen op je browser. In dit geval zal de website niet volledig werken;
 • Feedback op de website kan je via het contactformulier doorgeven;
 • Bij het verzenden van een contactformulier wordt reCAPTCHA gebruikt.
  Bij het aanvinken ervan ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van https://policies.google.com/privacy?hl=enl;
 • Houd er rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.

Cookiebeleid

Cookiebeleid van Boysproject

Het Boysproject met zetel te Antwerpen Appelmansstraat 12 B1 is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres boysproject@cawantwerpen.be.

Boysproject vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Boysproject-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Boysproject wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Boysproject-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Boysproject u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Boysproject wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Boysproject heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Boysproject-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het Boysproject aanbiedt en die toegang geven tot het Boysproject content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Boysproject kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Boysproject-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Boysproject-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Boysproject op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies:

1_icl_current_language controleert de taal van de gebruiker

Over deze cookie: deze cookienaam is gekoppeld aan een meertalige plug-in voor WordPress van WPML. Het slaat een taalwaarde op voor de website. Wanneer de cookie wordt ingesteld als reactie op een actie of verzoek van een gebruiker en zolang deze een korte levensduur heeft, kan deze als strikt noodzakelijk worden behandeld.

wplc_chat_status om de online chat status te tonen

google analytics om de gebruikers en het gebruik van onze website te analyseren
gtag.js and analytics.js – cookie usage
Wij gebruiken cookies die gegeneerd worden door een javascript file van Google Analytics en die tot doel hebben boysproject.be te voorzien van statistische gegevens over de website bezoekers en hun surfgedrag.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Privacyverklaring

VAN BOYSPROJECT
APPELMANSSTRAAT 12 B1 2018 ANTWERPEN
vertegenwoordigd door Jasper Kerremans.

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING

BOYSPROJECT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en toe te passen.
Daarom gaat BOYSPROJECT zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WETGEVING

BOYSPROJECT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de principes voor de verwerking van je persoonsgegevens (Art. 5 van de GDPR). De verwerking van je persoonsgegevens zijn:

 1. rechtmatig, eerlijke en transparant.
 2. alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de verwerking;
 4. accuraat en up-to-date;
 5. bewaard zodat identificatie enkel voor verwerking mogelijk is;
 6. beveiligd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens (zoals daar zijn zonder limitering van deze opsomming: naam, nickname, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, lichamelijke en/of psychische kenmerken, etnische gegevens, genderidentiteit, problematieken, opleiding, beroep, beeldopname, social media, IP-adres, enz.) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Met verwerking wordt bedoeld het verzamelen, raadplegen, koppelen, registreren en vernietigen van gegevens;
 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk of stilzwijgend aan ons werden toevertrouwd, door medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken laten uitvoeren;
  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ontvangers kunnen zijn, zij die in het Decreet Algemeen Welzijnswerk als medewerkers beschouwd worden (zie verder: “verstrekking aan derden”);
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren (zie verder: “uw rechten omtrent uw gegevens”;
 • wij op deze website een disclaimer hanteren;
 • op onze one-to-one-chat bepaalde regels hanteren.

BOYSPROJECT HOUDT PERSOONSGEGEVENS BIJ VAN

haar bezoekers, medewerkers en alle andere personen en (potentiële) organisaties die bij de werking van BOYSPROJECT (kunnen) betrokken zijn. Hieronder vallen ook sponsors/donateurs en leveranciers.

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD, VERWERKT EN OPGESLAGEN

En steunt op minstens één van deze rechtsgronden:

 1. je hebt toestemming gegeven;
 2. er is een overeenkomst opgemaakt;
 3. er is een wettelijke plicht;
 4. de gegevens zijn van vitaal belang van jezelf of andere  persoon
 5. het gaat om een algemeen belang
 6. het gaat om een gerechtvaardigd belang

dit ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • voor het versturen van uitnodigingen en ter kennisgeving van het aanbod van BOYSPROJECT via mail,post, sms, social media,… waaronder aankondigingen voor activiteiten en doktersconsultatie (4);
 • het opmaken van statistieken (6);
 • het bekomen van werkingsmiddelen van de overheid (6);
 • het opvolgen van financiële gegevens van gasten (4);
 • het samenstellen van individuele dossiers (4);
 • in het kader van vorming en onderzoek (5);
 • kwaliteitsverbetering van de hulpverlening (4);
 • ten behoeve van de chat-hulpverlening (4);

op gsm’s, smartphones, servers, laptops en andere mediadragers waarover BOYSPROJECT beschikt. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN (BEROEPSGEHEIM)

Alle medewerkers van BOYSPROJECT zijn gebonden door het beroepsgeheim. In het Decreet Algemeen Welzijnswerk worden als medewerkers beschouwd: alle personen die in contact komen met cliënten; vaste medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, vormingsmedewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie,…

 • gezamenlijk beroepsgeheim: binnen eenzelfde hulpverleningsteam wordt relevante informatie gedeeld;
 • gedeeld beroepsgeheim: de gegevens die wij hebben, kunnen wij, mits uw toestemming, met andere partijen delen, aan hen overdragen en/of laten verwerken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Dit gebeurt enkel indien die partijen ook gebonden zijn door het beroepsgeheim.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het verzorgen van de internet omgeving;
  • het verzorgen van IT-infrastructuur;
  • het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen;
  • het behandelen van individuele dossiers.
 • Uitzonderlijke situaties die BOYSPROJECT ontheffen van het beroepsgeheim:
  • getuigenis in rechte: enkel bij onderzoeks- of vonnisgerecht of voor een Parlementaire Onderzoekscommissie;
   eigen verdediging: als wij zelf een straf- of tuchtrechtelijke vervolging ondergaan, hebben we het recht in onze verdediging te spreken;
  • noodtoestand: omwille van een zeker actueel of ernstig gevaar voor een hoger te beschermen belang, nl. levensgevaar of gevaar voor de aantasting van de integriteit;
  • wettelijk meldrecht bij kwetsbare personen (458bis Sw);
  • wettelijk meldrecht bij georganiseerd overleg (458ter Sw);
  • wettelijk meldrecht in integrale jeugdhulp (art. 75/1 Decreet Integrale Jeugdhulp);
   schuldig verzuim: in sommige gevallen kunnen we alleen maar hulp bieden door de hulp van derden in te roepen.

BEWAARTERMIJN

BOYSPROJECT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In principe worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens BOYSPROJECT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 • recht om de door u gegeven toestemming in te trekken;
 • recht om bezwaar te maken en/of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers;
 • recht op inzage en kopie;
 • recht op correctie en aanpassing van de gegevens;
 • recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, behalve wanneer deze nog nodig zijn voor bijvoorbeeld uitvoering van contracten;
 • recht om de door u verstrekte gegevens in uw opdracht aan een andere partij te laten overdragen.

Om uw rechten uit te oefenen dien je aan de verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te richten. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Folders en affiches liggen samen en duidelijk zichtbaar op een neutrale plaats in onze vestigingen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Als u een klacht schriftelijk wil indienen vragen we u om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Hierbij kunnen medewerkers u helpen. Op dit formulier vult u in: naam, adres, telefoonnummer, gegevens van je eventuele vertrouwenspersoon, het onderwerp van je klacht, beschrijving van je klacht, de naam van de organisatie of persoon waarop je klacht betrekking heeft, wat er reeds gebeurd is om tot een oplossing te komen en welke oplossing je verwacht.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

BOYSPROJECT kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

HEB JE NOG VRAGEN?

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BOYSPROJECT
Appelmansstraat 12 B1
2018 Antwerpen
boysproject@cawantwerpen.be

Boysproject houdt zich aan de GDPR van:
CAW: https://www.caw.be/privacyverklaring/
Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr
WordPress: https://wordpress.org/about/privacy/
Zoekmachines: Google, Bing, Yahoo,…
Mailboxen: Zimbra, G-mail,…
Sociale Media: Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-tok, Twitter,…
Bookly: https://www.booking-wp-plugin.com/privacy/

© BOYSPROJECT Les informations contenues sur ce site Web ne peuvent pas être utilisées à des fins légales.

Clause de non-responsabilité

Les dispositions suivantes s’appliquent au site Web que vous consultez actuellement. En utilisant cette page, vous acceptez la présente clause de non-responsabilité.

 • Le contenu de ce site Web (tout le contenu présent) a été établi avec le plus grand soin, toutefois aucune responsabilité pour d’éventuelles inexactitudes des informations affichées ne sera acceptée. En plus, aucune garantie n’est donnée quant à la mise à jour des informations consultées ou échangées par le biais de ce système ;
 • BOYSPROJECT n’est pas responsable du contenu des fichiers et/ou des sites Web liés à ce site Web auxquels il renvoie ;
 • L’utilisation non autorisée ou incorrecte du contenu ou de parties de celui-ci constitue une violation des droits de propriété intellectuelle ;
 • L’autorisation d’utilisation (toutes les actions possibles) du contenu affiché ou de parties de celui-ci dans des endroits accessibles au public devra être demandée par courriel à BOYSPROJECT ;
 • BOYSPROJECT ne donne aucune garantie concernant la sécurité du site Web. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de tout dommage, direct ou indirect, résultant d’une interruption de la disponibilité du site ;
 • BOYSPROJECT utilise des cookies pour consulter le nombre de visiteurs et le comportement des visiteurs sur le site via google analytics. Vous pouvez désactiver les cookies sur votre navigateur. Dans ce cas, vous risquez de perdre certaines fonctionnalités ;
 • Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur le site Web via le formulaire de contact ;
 • Lors de l’envoi par formulaire de contact, reCAPTCHA sera utilisé.
  En cochant cette case, vous acceptez la politique de confidentialité de https://policies.google.com/privacy?hl=fr ;
 • Veuillez noter que les adresses IP pourront être retrouvées via nos systèmes.

 

Politique en matière de cookies

Matière de cookies du BOYSPROJECT

BOYSPROJECT, dont le siège social se trouve à Anvers Appelmansstraat 12 B1, est responsable de la présente politique de cookies. Toutes questions et/ou tous commentaires peuvent être envoyés à l’adresse ci-dessus ou à l’adresse e-mail boysproject@cawantwerpen.be.

Pour BOYSPROJECT, il est important que vous puissiez visionner, écouter, lire ou expérimenter son contenu à tout moment et en tous lieux via différentes plateformes média. BOYSPROJECT souhaite également travailler sur des services interactifs et adaptés à vos besoins. C’est pourquoi les services en ligne de BOYSPROJECT utilisent des techniques comme les cookies et scripts. Pour des raisons de commodité, ces techniques seront ci-après appelées « cookies ». Par la présente politique de cookies, BOYSPROJECT tient à vous informer de la nature et de la raison des cookies utilisés. Il est également expliqué dans quelle mesure vous, en tant qu’utilisateur, pouvez contrôler l’utilisation. BOYSPROJECT souhaite protéger votre vie privée autant que possible et garantir la facilité d’emploi de ses services en ligne. BOYSPROJECT a essayé de garder cette politique aussi simple que possible.

La présente politique de cookies s’applique à tous les « services en ligne de BOYSPROJECT », en particulier à tous les sites Web, toutes les applications (mobiles) et tous les services Internet proposés par BOYSPROJECT qui donnent accès au contenu de BOYSPROJECT.

Certaines données collectées nous permettent de vous identifier ou d’établir un lien avec vous en tant que personne physique et sont donc considérées comme des données à caractère personnel. Dans ce cas-là, les informations (y compris vos différents droits) telles que définies dans notre politique de confidentialité s’appliqueront également à ces opérations de traitement par les cookies.

BOYSPROJECT pourra modifier sa politique en matière de cookies à tout moment. Cela pourra se faire, par exemple, dans le contexte de modifications apportées à ses services ou à la législation en vigueur. La politique modifiée sera ensuite affichée sur les services en ligne pertinents de BOYSPROJECT et sera d’application dès qu’elle sera affichée.

Que sont exactement les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte qui sont installés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez un site Web ou utilisez une application (mobile). Le fichier cookie contient un code unique qui permet à votre navigateur d’être reconnu par le site Web ou l’application Web lorsque vous visitez le service en ligne ou lors de visites successives et répétées. Les cookies peuvent être placés par le serveur du site Web ou de l’application que vous visitez, mais aussi par des serveurs tiers qui collaborent ou non avec ce site ou cette application.

Les cookies facilitent et accélèrent généralement l’interaction entre le visiteur et le site Web ou l’application et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties d’un site Web ou d’une application.

Comment pouvez-vous refuser ou gérer l’utilisation des cookies sur les services en ligne de BOYSPROJECT ?

Vous pouvez refuser l’installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile de la manière suivante :
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Lorsque vous désactivez les cookies, vous devez être conscient que certains graphiques peuvent ne pas être esthétiques ou que vous ne pouvez pas vous servir de certaines applications. Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de tous les types de cookies utilisés par BOYSPROJECT sur ses sites Web.

1_icl_current_language vérifie la langue de l’utilisateur

Sur ce cookie : ce nom de cookie est lié à un multilingue plug-in pour WordPress par WPML. Il stocke une valeur de langue pour les clients. Lorsque le cookie est défini en réponse à une action ou une demande d’un utilisateur, et aussi longtemps qu’elle a une courte durée de vie, elle peut être traitée comme strictement nécessaire.

wplc_chat_status pour afficher l’état de chat en ligne

Google analytique pour les utilisateurs et analyser l’utilisation de notre site Web GAMT. js et js – analytique de l’utilisation de cookies. Nous utilisons des cookies générés par un fichier JavaScript de Google Analytique et qui visent à fournir des données statistiques sur les visiteurs du site Info4escorts.be et leurs habitudes de navigation. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Déclaration de confidentialité

DE BOYSPROJECT

Représenté par le coordinateur de l’équipe.

OBJET DE LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

BOYSPROJECT s’engage à protéger vos données à caractère personnel et à respecter votre vie privée.

A travers la présente déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et transparentes sur les données que nous recueillons et la manière dont nous traitons les données à caractère personnel.

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir votre vie privée et appliquer les règles.

C’est pourquoi BOYSPROJECT traite les données à caractère personnel avec soin.

LÉGISLATION

Dans tous les cas, BOYSPROJECT respecte les lois et règlements en vigueur, y compris les principes du traitement de vos données à caractère personnel (art. 5 du RGPD). Le traitement de vos données à caractère personnel est :

 1. licite, équitable et transparent ;
 2. uniquement destiné à des fins spécifiques, explicites et légitimes ;
 3. adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire pour le traitement ;
 4. exact et à jour ;
 5. stocké de manière à ce que l’identification ne soit possible qu’à des fins de traitement ;
 6. sécurisé.

Cela implique, dans tous les cas:

 • que nous traitons vos données à caractère personnel (telles qu’elles figurent dans cette énumération non exhaustive : nom, surnom, adresse, date de naissance, courriel, numéro de téléphone, caractéristiques physiques et/ou psychologiques, données ethniques, identité de genre, problèmes, éducation, profession, enregistrement d’images, réseaux sociaux, adresse IP, etc.) conformément au but pour lequel elles ont été fournies, ces buts et types de données à caractère personnel sont décrits dans cette déclaration de confidentialité ;
 • que nous limitons le traitement de vos données à caractère personnel aux seules données qui sont strictement nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont fournies. Par traitement, on entend la collecte, la consultation, la globalisation, l’enregistrement et la destruction de données ;
 • que nous ferons traiter vos données à caractère personnel, qui nous ont été explicitement ou implicitement confiée, par des collaborateurs qui en ont besoin pour l’exécution de leurs tâches ;
 • que nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel ;
 • que nous ne transmettons pas de données à caractère personnel à des tiers, sauf si cela est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les bénéficiaires peuvent être ceux qui sont considérés comme des collaborateurs au sens du décret relatif à l’aide sociale générale (voir ci-dessous : « mise à disposition de tiers ») ;
 • que nous sommes au courant de vos droits concernant vos données à caractère personnel, nous voulons vous les signaler et nous les respectons (voir ci-dessous : « vos droits concernant vos données ») ;
 • que nous avons une clause de non-responsabilité sur ce site Web ;
 • que nous appliquons certaines règles à notre one-to-one-chat.

BOYSPROJECT CONSERVE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE

ses visiteurs, ses collaborateurs et toutes les autres personnes et organisations (potentielles) qui sont ou peuvent être impliquées dans le fonctionnement de BOYSPROJECT. Cela comprend également les sponsors/donateurs et les fournisseurs.

VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT RECUEILLIES, TRAITÉES ET STOCKÉES

Sur base d’au moins un de ces motifs légaux :

 1. vous avez donné votre consentement ;
 2. un contrat a été établi ;
 3. il existe une obligation légale ;
 4. les données sont d’une importance vitale pour vous ou une autre personne ;
 5. c’est dans l’intérêt public ;
 6. l’intérêt est justifié.

Ceci aux fins suivantes :

 • l’envoi des invitations et la notification de l’offre de BOYSPROJECT par courriel, courrier, SMS, les réseaux sociaux, etc., y compris les annonces d’activités et les consultations chez le médecin (4) ;
 • l’établissement de statistiques (6) ;
 • l’obtention de budgets auprès des pouvoirs publics (6) ;
 • le suivi des données financières des clients (4) ;
 • la constitution de dossiers individuels (4) ;
 • la formation et la recherche (5) ;
 • l’amélioration de la qualité de l’assistance fournie (4) ;
 • aux fins de l’assistance par chat (4).

sur les téléphones mobiles, smartphones, serveurs, ordinateurs portables et autres supports de communication à la disposition de BOYSPROJECT.

Nous n’utilisons les données recueillies qu’aux fins pour lesquelles nous les avons obtenues.

MISE À DISPOSITION AUX TIERS (SECRET PROFESSIONNEL)

Tous les collaborateurs de BOYSPROJECT sont tenus au secret professionnel.

Dans le décret relatif à l’aide sociale générale, sont considérés comme collaborateurs : toutes les personnes qui entrent en contact avec les clients ; les employés permanents, les stagiaires, les bénévoles, le personnel de formation, le personnel de logistique, le personnel politique, la direction,….

 • secret professionnel commun : les informations pertinentes sont partagées au sein de la même équipe d’assistance ;
 • secret professionnel partagé : si vous l’avez autorisé, nous pouvons partager avec d’autres parties les données que nous détenons, les leur transférer et/ou les faire traiter si cela est nécessaire aux fins décrites ci-dessus.
  Cela ne se produit que si ces parties sont également tenues par le secret professionnel.
  Par exemple, nous faisons appel à un tiers pour :

   

  • la prise en charge de l’environnement Internet ;
  • la mise à disposition d’une infrastructure informatique ;
  • l’accueil et la distribution des invitations ;
  • le traitement des dossiers individuels.
 • Les situations exceptionnelles qui exemptent BOYSPROJECT du secret professionnel :
  • Un témoignage en justice : seulement devant une juridiction d’instruction ou de jugement ou devant une commission d’enquête parlementaire ;
  • Notre propre défense : si nous faisons nous-mêmes l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire, nous avons le droit de parler pour notre défense ;
  • Un état d’urgence : en raison d’un certain danger réel ou grave d’un intérêt supérieur à protéger, c’est-à-dire d’un danger de mort ou d’un danger d’atteinte à l’intégrité ;
  • Le droit légal d’information en cas de personnes vulnérables (458bis du Code pénal) ;
  • Le droit légal d’information en cas de concertations organisées (458ter du Code pénal) ;
  • Le droit légal d’information dans le cadre de l’assistance intégrale à la jeunesse (art. 75/1 du Décret flamand sur l’Assistance intégrale à la Jeunesse);
  • L’ abstention coupable : dans certains cas, nous ne pouvons offrir de l’aide qu’en faisant appel à des tiers.

DURÉE DE CONSERVATION

BOYSPROJECT ne conservera pas de données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou comme l’exige la loi. En principe, les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans après la dernière utilisation.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre tout traitement illicite, notamment par les mesures suivantes :

 • toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au nom de BOYSPROJECT sont tenues à l’obligation de confidentialité ;
 • Nous appliquons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe sur tous nos systèmes ;
 • nous pseudonymisons et cryptons les données à caractère personnel s’il y a lieu;
 • nous faisons des sauvegardes des données à caractère personnel afin de pouvoir les restaurer en cas d’incidents physiques ou techniques ;
 • nous testons et évaluons régulièrement nos mesures ;
 • nos collaborateurs sont informés de l’importance de la protection des données à caractère personnel.

VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNÉES

 • le droit de retirer votre consentement;
 • le droit de protester et/ou de s’opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou d’une partie de celles-ci) par nous ou par un de nos responsables de traitement ;
 • le droit de consultation et de copie ;
 • le droit de rectification et d’adaptation des données ;
 • le droit de supprimer les données à caractère personnel que vous nous avez communiquées, sauf si elles sont encore nécessaires, par exemple, à l’exécution des contrats ;
 • le droit de faire transférer les données que vous nous avez fournies à un tiers selon vos instructions.

Pour exercer vos droits, vous devez adresser une demande écrite, datée et signée au responsable du traitement. Cela peut se faire sur papier ou par voie électronique. Il se peut que nous vous demandions de vous légitimer avant de pouvoir répondre aux demandes ci-dessus.

PLAINTES

Les dépliants et les affiches sont placés ensemble et clairement visibles dans un endroit neutre de nos succursales.

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter immédiatement.

Si vous souhaitez déposer une plainte par écrit, nous vous demandons de toujours utiliser un formulaire de plainte. Les collaborateurs pourront vous aider à cet égard. Sur ce formulaire, vous indiquez : votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, les coordonnées de votre éventuelle personne de confiance, l’objet de votre plainte, la description de votre plainte, le nom de l’organisation ou de la personne à qui a trait votre plainte, ce qui a déjà été fait pour trouver une solution et quelle solution vous attendez.

En outre, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données.

MODIFICATION DE LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

BOYSPROJECT pourra modifier sa déclaration de confidentialité. Nous annoncerons une telle modification sur notre site web.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Si, après avoir parcouru notre déclaration de confidentialité, vous avez des questions ou vous souhaitez nous contacter, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous :

BOYSPROJECT Appelmansstraat 12 B1 2018 Anvers boysproject@cawantwerpen.be.

Boysproject adhère au RGPD de :
CAW : https://www.caw.be/privacy statement/
Microsoft : https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr
WordPress : https://wordpress.org/about/privacy/
Moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo,…
Boîtes aux lettres : Zimbra, Gmail,…
Réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-tok, Twitter,…
Bookly: https://www.booking-wp-plugin.com/privacy/

© BOYSPROJECT The information on this website cannot be used for legal purposes.

Disclaimer

The information below applies to the website you are currently looking at.  By consulting the page, you agree with this disclaimer.

 • The content of this website (all content present) has been put together with the utmost care.  However, the organisation accepts no liability for possible errors.  There is also no guarantee that the information consulted or exchanged on this system is up to date;

 • BOYSPROJECT is not responsible for the content of files linked to this website, nor the content of websites it refers to;

 • Unauthorised or improper use of the content or parts thereof is an infringement of intellectual rights;

 • Permission to use (all possible operations) the shown content or parts thereof on public sites needs to be requested by sending an email to BOYSPROJECT.

 • BOYSPROJECT offers no guarantee regarding the safety of the website. Furthermore, we can’t be held liable for possible damage that is a direct or indirect consequence of the site’s availability being interrupted;

 • BOYSPROJECT uses cookies to consult visitor numbers and behaviour on the website through google analytics. You can disable the cookies on your browser, in which case the website will not be fully functioning;

 • You can use the contact form to pass on feedback on the website;

 • When sending a contact form, reCAPTCHA is used. By clicking the checkbox, you agree with the privacy https://policies.google.com/privacy?hl=enl;

 • Do bear in mind that IP-addresses can be obtained via our systems.

 

Cookie policy

BOYSPROJECT cookie policy

BOYSPROJECT, registered in Antwerpen Appelmansstraat 12 B1, is responsible for this cookie policy. If you have any questions and/or comments, please contact BNMP on the above address or by e-mail at boysproject@cawantwerpen.be.

BOYSPROJECT feels it is important that you can view, listen, read or experience the BNMTP content at any location at any time via various media platforms. BOYSPROJECT also aims to offer interactive and custom-made services. BOYSPROJECT online services use techniques to make this possible, e.g. cookies and scripts. For the sake of convenience, these techniques are called cookies. With this cookie policy, BOYSPROJECT aims to inform you which cookies are being used and why. Furthermore, the policy informs you to what extent the user can control the use of cookies. BOYSPROJECT wants to guarantee your privacy and the user-friendliness of its online services. BOYSPROJECT has tried to keep this policy as simple as possible.

This cookie policy applies to all “BOYSPROJECT online services”, in particular all websites, (mobile) applications and internet services that are offered by BOYSPROJECT and that give access to the BOYSPROJECT content.

Certain collected data allow BOYSPROJECT to identify you or to create a link with you as a natural person and therefore qualify as personal data. In this case, the information (with regards to your various rights) as explained in its privacy policy also applies to these cookie-related processing activities.

BOYSPROJECT can change its cookie policy at any time. For instance, this can happen when its services or the current legislation change. The changed policy will then be published on the relevant BOYSPROJECT online services and will apply from the moment of publication.

What exactly are cookies?

Cookies are small data or text files which are installed on your computer or mobile device when you visit a website or use a (mobile) application. The cookie file contains a unique code, which allows the website or web application to recognise your browser when visiting an online service or during consecutive, repeated visits. Cookies can be downloaded by the server of the website or application you are visiting, but also by servers of third parties who may or may not work together with this website or application.

Generally speaking, cookies make the interaction between the visitor and the website or application easier and quicker and help the visitor navigate between the different parts of the website or application.

How can you refuse or manage the use of cookies on BOYSPROJECT online services?

You can refuse the installation of cookies via your browser settings. You can also remove already installed cookies from your computer or mobile device at any time, as follows:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

When switching off cookies, please be aware that certain graphic elements will not look as expected, or that you might not be able to use certain applications. Below, you will find a detailed list of all kinds of cookies used by BNMTP on its websites.

Used cookies:
 
 
 
 
1_icl_current_language checks Users Language

About this cookie: This cookie name is associated with a WordPress multilingual plug-in from WPML. It stores a language value for the website. Where the cookie is set in response to a user action or request, and as long as it has a short lifespan, it can be treated as strictly necessary.

wplc_chat_status to show online chat status

google analytics to analyse the users and use of our website
gtag.js and analytics.js – cookie usage
We use cookies that are generated by a javascript file from Google Analytics and that aim to provide Info4escorts.be with statistics about the website visitors and their surfing behavior.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Privacy Statement

Of BOYSPROJECT

Represented by the team coordinator.

AIM OF THE PRIVACY STATEMENT

BOYSPROJECT is totally committed to protect your personal data and to ensure your privacy is respected.

This Privacy Statement gives clear and transparent information about what data we collect and how we process personal data.
We do our utmost to safeguard and protect your privacy.
For this reason, BOYSPROJECT handles personal data with great care.

LEGISLATION

In all cases, BOYSPROJECT complies with the applicable legislation and regulations, including the principles with regards to processing personal data (Art. 5 of the GDPR). The processing of your personal data is

lawful, fair and transparent;

 1. used only for specified, explicit and legitimate purposes;
 2. adequate, relevant and limited to what is necessary for processing;
 3. accurate and up-to-date;
 4. retained in a form which permits identification only for processing;
 5. saved

In all cases, this implies that we:

 • process your personal data (such as in this non-exhaustive list: name, nickname, address, date of birth, email, telephone number, physical and/or psychological characteristics, ethnic data, gender identity, issues, education, profession, images, social media, IP-address, etc.) in accordance with the purpose for which these were provided, these purposes and types of personal data are described in this Privacy Statement;
 • limit the processing of your personal data to only these data that are minimally required for the purposes for which these were provided. Processing includes collecting, consulting, linking, registering and deleting data;
 • have your personal data, entrusted to us explicitly or implicitly, processed by staff members who need the data to carry out their tasks;
 • have taken suitable technical and organisational measures to ensure the protection of your personal data;
 • do not pass on personal data to third parties unless this is necessary to carry out the purposes for which they were provided. Recipients may be those who are considered co-workers in the Decree General Welfare Work (see also: “disclosure to third parties”);
 • are aware of your rights with regards to personal data, want to make you aware of them and wish to respect them (see also: “your rights with regards to your data”);
 • use a disclaimer on this website;
 • use specific rules for our one-to-one-chat.info@info4escorts.be .

BOYSPROJECT STORES PERSONAL DATA OF

its visitors, staff members and all other people and (potential) organisations (possibly) involved in BOYSPROJECT’s operation. This also includes sponsors/donors and suppliers.

YOUR PERSONAL DATA ARE COLLECTED, PROCESSED AND STORED

This is based on at least one of these legal principles:

 1. you have given consent;
 2. an agreement has been drawn up;
 3. there is a statutory obligation;
 4. the data are of vital importance as far as yourself or another persons concerned
 5. there is a general interest
 6. there is a legitimate interest

and this for the following purposes:

 • to send invitations and to inform about what BOYSPROJECT has to offer via mail, post, text message, social media, … including notifications for activities and doctor’s consultations (4);
 • to compile statistics (6);
 • to obtain operating subsidies from the government (6);
 • to follow up visitors’ financial data (4);
 • to compile individual files (4);
 • as part of education and research (5); .
 • to improve the quality of the support service (4);
 • to support the chat-service (4);

on mobile phones, smart phones, servers, laptops and other media tools at BOYSPROJECT’s disposal.

We only use the collected data for the purposes for which we have obtained them.

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES (PROFESSIONAL SECRECY)

All BOYSPROJECT staff members are bound by the obligation of professional secrecy.

In the Decree General Welfare Work: all people who come into contact with customers; permanent staff members, interns, volunteers, educational staff members, logistics staff members, policy officers, management, …

 • joint professional secrecy: within the same response team relevant information is shared;
 • shared professional secrecy: providing we have your consent, we can share, transfer and/or have data processed with or by third parties if this is necessary to carry out the purposes described above.
  This only happens if these third parties are bound by the obligation of professional secrecy.
  We use third parties, for instance, for:

   

  • looking after the internet environment;
  • looking after the IT-infrastructure;
  • looking after and distributing invitations;
  • processing individual files.
 • Exceptions to BOYSPROJECT’s professional secrecy obligation:
  • testimony in court: only in case of an investigating, police or criminal court or a Parliamentary Commission of Inquiry;
  • own defence: if there are criminal or disciplinary proceedings against us, we have the right to speak in our defence;
  • emergency: in case of a certain actual or serious danger to a higher interest that needs protecting, namely a danger to life or to integrity;
  • statutory right to report in case of vulnerable people (458bis Sw);
  • statutory right to report in case of organised consultation (458ter Sw);
  • statutory right to report in the integral youth welfare (art. 75/1 Decree Integral Youth Welfare);
  • culpable omission: in some cases, we can only offer help by calling on the support of a third party.

RETENTION PERIOD

BOYSPROJECT does not store personal data any longer than necessary for the purposes for which they were provided, or any longer than legally required. In principal, personal data will be stored for a maximum of 5 years after the last use.

DATA SECURITY

We have taken suitable technical and organisational measures to protect your personal data against unlawful processing. For instance, we have taken the following measures:

 • all people who, on behalf of BOYSPROJECT, could know your data are bound to the obligation of secrecy of these data;
 • we use a user name and password policy on all our systems;
 • we use pseudonymisation and encryption of personal data if there is reason to;
 • we back up personal data to be able to repair these in case of physical or technical incidents;
 • we regularly test and evaluate our measures;
 • our staff members are aware of the importance of personal data protection.

YOUR RIGHTS WITH REGARDS TO YOUR DATA

 • the right to retract your consent;
 • the right to object to or appeal against us or one of our co-processors processing your personal data (or part thereof);
 • the right to consult and copy;
 • the right to have data corrected or changed;
 • the right to have your personal data removed, except when these are still needed, for instance, to execute contracts;
 • the right to request data provided by you to be transferred to a third party.

To exercise your rights, you need to address a written, dated and signed request to the controller.  This can be a paper or electronic request. We may ask for proof of identity before meeting aforementioned requests.

COMPLAINTS

You will find both brochures and posters in a neutral and clearly visible place in our branches. If you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us immediately.

If you wish to put in a written complaint, please always use a complaint form. Our staff members can help you with this.  On the form, please make sure to fill in: name, address, telephone number, details of your person of trust if applicable, the subject of your complaint, a description of your complaint, the name of the organisation or person your complaint refers to, any steps that have been taken already to come to a solution, and what solution you are expecting.

Furthermore, you are always entitled to file a complaint with the Data Protection Authorities.

CHANGES TO PRIVACY STATEMENT

BOYSPROJECT may change its Privacy Statement.  Any change will be announced on our website.

ANY QUESTIONS?

If you have any questions or wish to contact us after reading our Privacy Statement, please use the contact details below:
BOYSPROJECT Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerp boysproject@cawantwerpen.be.

Boysproject adheres to the GDPR of:
CAW: https://www.caw.be/privacy statement/
Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr
WordPress: https://wordpress.org/about/privacy/
Search engines: Google, Bing, Yahoo,…
Mailboxes: Zimbra, Gmail,…
Social networks: Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-tok, Twitter,…
Bookly: https://www.booking-wp-plugin.com/privacy/

© BOYSPROJECT La información de este sitio web no puede ser utilizada con fines legales.

Descargo de responsabilidad

Lo siguiente se aplica al sitio web que usted está viendo actualmente. Al utilizar esta página, usted está de acuerdo con esta exención de responsabilidad.

 • El contenido de este sitio web (todo el contenido disponible) se ha elaborado con el mayor cuidado. Sin embargo, no nos hacemos responsables por cualquier inexactitud en lo que está expuesto. Tampoco hay garantías en cuanto a la actualización de la información que se encuentra o los datos intercambiados a través de este sistema.
 • BOYSPROJECT no es responsable por el contenido de los archivos vinculados en esta página web y/o sitios web a los que hace referencia.
 • El uso indebido o no autorizado de los contenidos o partes de ellos infringe los derechos de propiedad intelectual.
 • El permiso para usar (todas las acciones posibles) el contenido expuesto o partes de este en lugares públicos debe ser solicitada por correo electrónico a BOYSPROJECT.
 • BOYSPROJECT no ofrece garantía alguna en cuanto a la seguridad del sitio web. Además, no podemos hacernos responsables de ningún daño, directo o indirecto, que resulte de una interrupción en la disponibilidad del sitio.
 • BOYSPROJECT utiliza cookies para consultar el número de visitantes y su comportamiento en el sitio web a través de Google Analytics. Usted puede desactivar las cookies en su navegador. En este caso el sitio web no funcionará completamente.
 • Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio web a través del formulario de contacto.
 • Cuando se envía un formulario de contacto, se utiliza reCAPTCHA.
  Al marcar esta casilla, usted acepta la política de privacidad de https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Tenga en cuenta que las direcciones IP son identificables a través de nuestros sistemas.
 • Traducción del holandés al español por Atlas · Integración e integración en Amberes
  tel 03 338 70 13 · 03 338 54 44
  Carnotstraat 110 · 2060 Amberes
  www.atlas-antwerpen.be

 

Politica de cookies del BNMTP

El BNMTP con sede en Amberes Appelmansstraat 12 B1 es responsable de esta política de cookies. Cualquier pregunta y/o comentario puede enviarse a la dirección antes mencionada o al correo electrónico boysproject@cawantwerpen.be.

BOYSPROJECT lo considera importante que pueda ver, escuchar, leer o experimentar su contenido de BOYSPROJECT en cualquier momento y lugar a través de diversas plataformas de medios de comunicación. BOYSPROJECT también quiere trabajar en servicios interactivos y servicios adaptados a sus necesidades. Los servicios en línea de BOYSPROJECT utilizan técnicas para hacer esto posible, por ejemplo, el uso de cookies y scripts. Por mayor comodidad, estas técnicas se denominan en adelante cookies. En esta política de cookies, BOYSPROJECT desea informarle qué cookies se utilizan y por qué ocurre esto. También se explica hasta qué punto usted, como usuario, puede controlar el uso. BNMTP quiere garantizar su privacidad y la facilidad de uso de sus servicios en línea en la medida de lo posible. BOYSPROJECT ha tratado de mantener esta política lo más simple posible.

Esta política de cookies se aplica a todos los «servicios en línea de BOYSPROJECT», en particular a todos los sitios web, aplicaciones (móviles) y servicios de internet ofrecidos por BOYSPROJECT que dan acceso al contenido de BOYSPROJECT.

Algunos datos recogidos nos permiten identificarle o establecer una conexión con usted como persona física y, por lo tanto, se consideran datos personales. En ese caso, la información (incluyendo sus diversos derechos) según lo establecido en nuestra política de privacidad también se aplicará a estas operaciones de procesamiento por parte de las cookies.

BOYSPROJECT puede cambiar su política de cookies en cualquier momento. Esto puede hacerse, por ejemplo, en el contexto de cambios en sus servicios o en la legislación aplicable. La política modificada se publicará en los servicios en línea de BOYSPROJECT correspondientes y se aplicará desde el momento en que se publique.

¿Qué son exactamente las cookies?

Las cookies son pequeños datos o archivos de texto que se instalan en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita un sitio web o utiliza una aplicación (móvil). El archivo cookie contiene un código único que permite que su navegador sea reconocido por el sitio web o la aplicación web cuando usted visita el servicio en línea o durante visitas sucesivas y repetidas. Las cookies pueden ser colocadas por el servidor del sitio web o de la aplicación que usted visita, pero también por servidores de terceros que pueden o no funcionar con este sitio web o aplicación.

Por lo general, las cookies facilitan y agilizan la interacción entre el visitante y el sitio web o la aplicación y ayudan al visitante a navegar entre las diferentes partes de un sitio web o de una aplicación.

¿Cómo puede usted rechazar o controlar el uso de cookies en los servicios en línea de BOYSPROJECT?

Usted puede rechazar la instalación de cookies a través de la configuración de su navegador. También puede eliminar en cualquier momento las cookies ya instaladas en su ordenador o dispositivo móvil de la siguiente manera:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answerk.py?hl=nl&ansewer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Al desactivar las cookies, debe tener en cuenta que algunos gráficos pueden no tener buen aspecto o que es posible que no pueda utilizar determinadas aplicaciones. A continuación, se muestra una lista detallada de todos los tipos de cookies utilizados por el BOYSPROJECT en sus sitios web.

Cookies utilizadas:

1_icl_current_language comprueba el idioma del usuario

Acerca de esta cookie: este nombre de cookie está vinculado a un complemento multilingüe para WordPress de WPML. Almacena un valor de idioma para el sitio web. Cuando la cookie se configura en respuesta a una acción o solicitud de un usuario y siempre que tenga una vida útil corta, puede tratarse como estrictamente necesario.

wplc_chat_status para mostrar el estado del chat en línea

Google Analytics para analizar los usuarios y el uso de nuestro sitio web.

gtag.js y analytics.js – uso de cookies

Utilizamos cookies que son generadas por un archivo javascript de Google Analytics y que tienen como objetivo proporcionar a Info4escorts.be estadísticas sobre los visitantes del sitio y su comportamiento de navegación.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

DE BOYSPROJECT

Representado por el coordinador del equipo.

PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

BOYSPROJECT otorga gran importancia a la protección de sus datos personales y a que se respete su privacidad.

En esta declaración de privacidad queremos proporcionar información clara y transparente sobre la información que recopilamos y cómo procesamos los datos personales.
Hacemos todo lo posible para garantizar y respetar su privacidad.
Es por eso que Representado por el coordinador del equipo. administra con sumo cuidado los datos personales.

LEGISLACIÓN

Representado por el coordinador del equipo. cumple en todos los casos con las leyes y regulaciones aplicables, incluidos los principios para el procesamiento de sus datos personales (Artículo 5 del RGPD). El procesamiento de sus datos personales es:

 1. legal, justo y transparente.
 2. sólo para fines específicos, explícitos y legítimos;
 3. adecuado, relevante y limitado a lo que sea necesario para el procesamiento;
 4. preciso y actualizado;
 5. preservado para que la identificación solo sea posible para su procesamiento;
 6. asegurado

Esto implica que nosotros de todas formas:

 • procesamos sus datos personales (como, sin limitación de esta enumeración: nombre, apodo, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, características físicas y/o psíquicas, datos étnicos, identidad de género, problemas, educación, profesión, grabación de imágenes, redes sociales, dirección IP, etc.) de acuerdo con el propósito para el cual fueron proporcionados, estos objetivos y el tipo de datos personales se describen en esta Declaración de Privacidad;
 • limitamos el procesamiento de sus datos personales únicamente a aquellos datos que sean mínimamente necesarios para los fines para los cuales fueron proporcionados. Se entiende por procesamiento, la recopilación, consulta, vinculación, registro y destrucción de datos;
 • procesamos sus datos personales que nos han sido confiados explícita o tácitamente solamente si nuestros empleados los necesitan para el desempeño de sus funciones;
 • adoptamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos personales;
 • nos negamos a transferir datos personales a otras partes a menos que esto sea necesario para el propósito para el cual fueron proporcionados. Los destinatarios pueden ser aquellos considerados como empleados según el Decreto sobre el Trabajo de Bienestar General (véase más adelante: «transmisión a terceros»);
 • estamos al tanto de sus derechos relativos a sus datos personales, queremos señalárselo y respetarlos (véase más adelante: «sus derechos relativos a sus datos»;
 • aplicamos un aviso de descargo de responsabilidad en este sitio web;
 • aplicamos ciertas reglas a nuestro one-to-one-chat.

BOYSPROJECT CONSERVA LOS DATOS PERSONALES DE

sus visitantes, empleados y todas las demás personas y organizaciones (potenciales) que estén o puedan estar involucradas en la labor de BOYSPROJECT. Esto también incluye a los patrocinadores/donantes y proveedores.

SUS DATOS PERSONALES SERÁN RECOPILADOS, PROCESADOS Y ALMACENADOS

Y se basa en al menos uno de estos fundamentos legales:

 1. usted ha dado su autorización;
 2. se ha redactado un acuerdo;
 3. existe una obligación legal;
 4. los datos son de vital importancia para usted u otra persona
 5. es de interés general
 6. es de interés justificado

ello para los siguientes propósitos:

 • para enviar invitaciones y difundir las actividades de BOYSPROJECT por correo electrónico, correo postal, SMS, redes sociales, … incluyendo anuncios de actividades y consultas médicas (4);
 • la elaboración de estadísticas (6);
 • la obtención de recursos operativos del gobierno (6);
 • el monitoreo de datos financieros de visitantes (4);
 • la compilación de expedientes individuales (4);
 • en el marco de la capacitación e investigación (5);
 • la mejora de la calidad de la asistencia (4);
 • en beneficio del servicio de asistencia por chat (4);

en teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, servidores, computadoras portátiles y otros soportes multimedia que tiene BOYSPROJECT.

Utilizamos los datos recopilados solo para los fines para los cuales los obtuvimos.

TRANSMISIÓN A TERCEROS (SECRETO PROFESIONAL)

Todos los empleados de BOYSPROJECT están obligados a mantener el secreto profesional.

En el Decreto sobre el Trabajo de Bienestar General, se considera como empleados a: todas las personas que entren en contacto con clientes; empleados permanentes, practicantes, voluntarios, personal de capacitación, personal de logística, personal de asuntos políticos, dirección, etc.

 • secreto profesional conjunto: la información relevante se comparte dentro del mismo equipo de asistencia;
 • secreto profesional compartido: previa su autorización, podemos compartir con otras partes los datos que tenemos y transferirlos si es necesario a estas para la ejecución de los fines descritos anteriormente.
  Esto solo sucede si dichas partes también están sujetas al secreto profesional.
  Utilizamos a un tercero para:
  • proporcionar asistencia al entorno de internet;
  • proporcionar asistencia a la infraestructura informática;
  • redactar y distribuir invitaciones;
  • tratar expedientes individuales.
 • Situaciones excepcionales por las que BOYSPROJECT puede renunciar al secreto profesional:
  • testimonio judicial: solo ante un tribunal de instrucción o dictaminador de una sentencia o ante una Comisión de Investigación Parlamentaria;
  • defensa propia: si estamos inmersos en un proceso penal o disciplinario, contamos con el derecho de testimoniar en nuestra defensa;
  • situación de emergencia: debido a un cierto peligro actual o grave a fin de proteger un interés superior, es decir, peligro de muerte o riesgo de daños a la integridad;
  • derecho legal de informar a las personas vulnerables (458bis del Código penal);
  • derecho legal de informar a una concertación organizada (458ter del Código penal);
  • derecho legal de informar en el marco de la asistencia integral a la juventud (artículo 75/1 del Decreto sobre la asistencia integral a la juventud);
  • omisión culpable: en algunos casos solo podemos ofrecer ayuda solicitando asistencia a terceros.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

BOYSPROJECT no almacena datos personales por más tiempo del necesario para el propósito para el cual fueron proporcionados o requeridos por la ley. En principio, los datos personales se conservan durante un máximo de 5 años después de su última utilización.

SEGURIDAD DE LOS DATOS

Hemos tomado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales contra el procesamiento ilícito, así, por ejemplo, hemos tomado las siguientes medidas:

 • todas las personas que puedan tomar nota de sus datos en nombre de BOYSPROJECT están obligadas a mantener su confidencialidad;
 • utilizamos una política de nombre de usuario y contraseña en todos nuestros sistemas;
 • utilizamos seudónimos y nos aseguramos de que los datos personales estén encriptados si existe alguna razón para hacerlo;
 • realizamos copias de seguridad de los datos personales para poder recuperarlos en caso de incidentes físicos o técnicos;
 • regularmente probamos y evaluamos nuestras medidas;
 • nuestros empleados han sido informados sobre la importancia de la protección de los datos personales.

SUS DERECHOS RELATIVOS A SUS DATOS

 • derecho a retirar el permiso que ha otorgado sobre sus datos;
 • derecho a objetar y/u oponerse al procesamiento de sus datos personales (o parte de ellos) por nosotros o por uno de nuestros procesadores;
 • derecho de acceso y copia;
 • derecho a corrección y ajuste de datos;
 • derecho a eliminar los datos personales recabados de usted, excepto cuando todavía son necesarios, por ejemplo, para la ejecución de contratos;
 • derecho a que la información que usted proporcione se transfiera a otra parte a petición suya.

Para ejercer sus derechos, tiene que dirigir una solicitud escrita, fechada y firmada al responsable de tratamiento de datos. Esto se puede hacer, tanto de manera impresa, como electrónicamente. Podremos solicitarle que lo legitime antes de responder a las solicitudes antes mencionadas.

QUEJAS

Los folletos y los afiches se encuentran claramente visibles en una ubicación neutral en nuestras sucursales.
Si tiene una queja sobre el procesamiento de sus datos personales, le solicitamos encarecidamente que se contacte directamente con nosotros.

Si desea presentar una queja por escrito, le solicitamos que utilice un formulario para ello. Los empleados pueden ayudarle con ello. En este formulario, usted debe completar: nombre, dirección, número de teléfono, datos de su eventual consejero confidencial, el asunto de su queja, la descripción de su queja, el nombre de la organización o persona con la que se relaciona su queja, las medidas adoptadas para una solución y la solución que usted espera.

Además, siempre tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad competente de la protección de datos.

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

BOYSPROJECT puede modificar su declaración de privacidad. Notificaremos este cambio en nuestro sitio web.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Si tiene alguna pregunta o desea comunicarse con nosotros después de leer nuestra declaración de privacidad, comuníquese con nosotros a través de los siguientes datos de contacto:
BOYSPROJECT Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen boysproject@cawantwerpen.be.

Boysproject se adhiere al RGPD de:
CAW: https://www.caw.be/declaración de privacidad/
Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr
WordPress: https://wordpress.org/about/privacy/
Buscadores: Google, Bing, Yahoo,…
Buzones: Zimbra, Gmail,…
Redes sociales: Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-tok, Twitter,…
Bookly: https://www.booking-wp-plugin.com/privacy/