Onze missie

 

Bestaansgrond
Sekswerk definiëren wij als de uitwisseling van seksuele diensten in ruil voor geld of door klanten geboden diensten. Dit kan occasioneel gebeuren of structureel om in het levensonderhoud van de sekswerkers te voorzien.

Boysproject richt zich tot meerderjarige jongens, mannen en transgenders die werkzaam zijn in de erotische of seksuele dienstverlening en voor hen die kans lopen dit te gaan doen of reeds gedaan hebben. M$M, payboys, escorts, gigolo’s, t-girls, $hemales, masseurs,…

Niet alle sekswerkers lopen dezelfde risico’s, deze hangen vanzelfsprekend samen met de handelingen die de sekswerker stelt.

De groep sekswerkers is divers maar de meeste sekswerkers waarmee Boysproject contact heeft behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap. De groep is permanent in beweging en evolueert mee met de maatschappelijke context. Door hun activiteit lopen zij specifieke medische, sociale, psychologische en juridische risico’s.

Rond sekswerk hangt een taboesfeer waardoor de sekswerkers de weg naar de hulpverlening niet altijd gemakkelijk vinden. Door de numerieke kleinschaligheid van de doelgroep bestaat er weinig specifiek aanbod voor hen. Vaak ervaren de sekswerkers een grote afstand tussen henzelf en hulpverleningsorganisaties.

Veel sekswerkers bevinden zich in een precaire situatie. Ze vormen een gestigmatiseerde groep in de samenleving. Vaak zijn ze geïsoleerd en kwetsbaar.

Identiteit
In de werking van Boysproject staan sekswerkers centraal.

Ons aanbod steunt op medische, sociale, psychologische en juridische hulpverlening. Waar mogelijk en nodig nemen wij een doorverwijsfunctie (begeleiden/toeleiden) op naar de reguliere hulpverlening.

Op medisch gebied krijgen sekswerkers preventief maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg (gezondheid, lichaamshygiëne en soa’s) op maat. Voor sekswerkers met verminderde gezondheidskansen worden bijkomende initiatieven genomen.
Middelen hiervoor zijn sensibilisatie, toeleidingen en aanbod.

Op sociaal gebied denken wij ook aan de veiligheid voor sekswerkers. Vaak vindt sekswerk plaats in mensonwaardige omstandigheden. Sekswerk-gerelateerde overlast en criminaliteit worden aangepakt.
Middelen hiervoor zijn systematische controles binnen de sekswerkbranches, bestuurlijke handhaving en samenwerking rond gedwongen prostitutie.

Wij werken maximaal drempelverlagend en op basis van straathoekwerk (harm reduction). We trachten via laagdrempeligheid de zelfredzaamheid, met het oog op veiligheid, welzijn en gezondheid, van de sekswerkers te verhogen. Wij trachten risicobeperkend te werken rond seksualiteit, sekswerk, gezondheid, verslaving,…

We streven ernaar zo veel mogelijk sekswerkers te bereiken. Binnen de doelgroep is iedereen welkom. Onze medewerkers hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

We treden op als expertisecentrum rond sekswerk. Wij houden permanent de vinger aan de pols, en nemen van daaruit een voortrekkersrol op inzake hulpverlening aan sekswerkers.

In het maatschappelijk debat zijn we pleitbezorger voor het verbeteren van de rechten van sekswerkers.

Al deze onderdelen van onze werking voeren wij uit in samenwerking en afstemming met andere organisaties voor sekswerkers, met het bredere werkveld, met de academische wereld en met het beleid.

Naar het beleid toe werken we daarnaast ook beleidsondersteunend. Stad Antwerpen voert een integraal, evenwichtig en coherent prostitutiebeleid. Boysproject volgt evoluties op, stemt zich af op evoluties en bevordert de samenwerking en informatie-overdracht (lokaal en bovenlokaal). Boysproject geeft signalen naar de bevoegde instanties en brengt de doelgroep in kaart en tracht erkenning voor hen te verkrijgen.

Waarden en filosofie
In onze werking staan volgende waarden centraal:

De vertrouwensrelatie met de sekswerkers staat op de voorgrond, ze vormt de basis voor de hulpverlening. Onze medewerkers tonen hun oprechte interesse en respecteren de ander zoals die is. Dit gebeurt reeds bij een goed onthaal en tijdens outreach-contacten.

Door een vertrouwensrelatie op te bouwen krijgen de medewerkers zicht op de leefsituatie van de sekswerkers en trachten de levenskwaliteit te verbeteren. Medewerkers werken actief, motiverend en aansporend op maat van de sekswerkers. Samen kunnen alternatieven gezocht worden.

We werken multidiciplinair. Doordat we meerdere disciplines in huis aanbieden of snel kunnen doorverwijzen, vermijden we dat cliënten meerdere intakegesprekken moeten doen of van het kastje naar de muur gestuurd worden.

We kiezen voor een cultuursensitieve aanpak. Onze medewerkers zijn zich bewust van de eigen overtuigingen, waarden en normen en realiseren zich dat deze niet voor iedereen gelden. We tonen openheid voor de eigenheid van de ander en laten ruimte voor verschil.

Sekswerkers participeren op meerdere niveaus aan de werking. Dit gebeurt via het werken met ervaringsdeskundigen, via structurele samenwerking met organisaties voor sekswerkers en via informele en formele bevragingen van onze doelgroep.

Zelfbeschikkingsrecht is in het sekswerk een belangrijk uitgangspunt. Sekswerkers moeten zelf kunnen bepalen welke handelingen ze uitvoeren en welke klanten ze ontvangen. Ook over de eigen werktijden, gebruik van roesmiddelen, medisch toezicht en andere werkrelevante zaken is de stem van sekswerkers doorslaggevend.

Boysproject biedt zorg aan de eigen medewerkers, via een vormings- en ondersteuningsbeleid dat voorziet in coaching, teamoverleg en intervisie op maat van de functies en persoonlijke noden.