Hulpverlening

Onze hulpverlening bestaat er in het ondersteunen van de cliënten met de bedoeling hun leefsituatie te verbeteren en hen minder risico’s te laten lopen. Wij respecteren hun keuzes en verplichten hen tot niets !

Wij ondersteunen onze cliënten bij volgende levensdomeinen:

SEKSUELE GEZONDHEID: Soa’s en hiv.
Enkele keren per maand bieden wij ism Violett doktersconsultatie en gratis testen aan. In dringende gevallen kunnen onze cliënten ook rechtstreeks bij Violett terecht. Onze cliënten lopen groot risico om met soa’s of hiv besmet te worden. In veel gevallen hebben ze al klachten voordat ze een test laten afnemen.

In samenwerking met het ITG bieden wij swab2know-testen aan. Onze cliënten kunnen er naast soa/hiv-testen ook terecht voor PEP en PrEP.

Wij bieden gratis condooms en glijmiddel aan.

FYSIEKE GEZONDHEID
Onze cliënten hebben lijfelijk contact met hun klanten en een goede hygiëne is daarbij een must. Wij bieden hen gratis verzorgingsproducten aan. Zij hebben ook de mogelijkheid om te douchen.

Lang contact met een klant verhoogt het risico op besmetting met TBC. Wij raden onze cliënten aan om zich op TBC te laten testen.

Tijdens de drop in kunnen onze cliënten een warme maaltijd nuttigen. Op andere momenten kunnen zij terecht voor brood en beleg.

MIDDELENGEBRUIK
Veel van onze cliënten gebruiken drugs. Het vergemakkelijkt hun sekswerk. Tijdens babbelcafé’s geven wij informatie over druggebruik.

WERK PROSTITUTIE
Voor sommige sekswerkers is sekswerk een bewuste keuze, voor anderen een noodzaak om te kunnen overleven en in basisbehoeften te kunnen voorzien. Wij gaan gesprekken aan met onze cliënten omtrent hun sekswerk en wat dit met hen doet.

Sekswerk is niet zonder gevaar. Ingeval van geweld helpen wij de sekswerkers om eventuele aangifte te doen.

Sekswerkers kunnen het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting. Dit kan o.a. gaan om pooierschap, werkomstandigheden, maar ook op financiëel en juridisch vlak.

Ism met onze partners helpen wij de sekswerkers bij de problematieken waarmee ze geconfronteerd worden.

DAARNAAST bieden wij informatie omtrent
Administratieve zaken
Armoede en schulden
Huisvesting en dakloosheid
Genderdiversiteit en seksuele geaardheid
Juridische aangelegenheden
Onderwijs
Verblijfsdocumenten
Werk

ONZE AANPAK

Het eerste contact met de sekswerkers gebeurt tijdens de drop in, de outreach, via internet of bij een afspraak. Bij dit eerste contact wordt het aanbod van Boysproject toegelicht.

In de meeste gevallen ontmoeten wij onze cliënten nadat ze, al dan niet op een professionele manier, met sekswerk zijn gestart. Vaak hebben zij een klein of geen netwerk en werken meestal alleen.

In veel gevallen kiest de cliënt zelf een medewerker. Veel cliënten hebben immers nood aan een vertrouwensfiguur die hen helpt bij hun vragen en noden, die hun culturele bepalingen (huisvesting, school, werk, administratie,…) doet begrijpen en naleven, die hen psychologische ondersteuning biedt, die hen begeleidt of verwijst naar diensten en organisaties, een vertrouwensfiguur waar ze terecht kunnen.

Aan informatieve, hoogdringende, medische,… vragen geven we zo mogelijk onmiddellijk gevolg. Voor andere vragen is het vaak nodig om de vraag in een ruimere context te zien en een hulpverlening met een individueel gesprek te starten. Tijdens deze gesprekken bieden we de cliënten veiligheid en ruimte. Wederzijds respect wordt daarbij als erg belangrijk geacht.

Ingeval er een individuele hulpverlening nodig is, verlopen de gesprekken aan de hand van een gestructureerd aantal vragen waarbij we trachten tot een vraagafbakening en een stabiele structuur te komen. We trachten een beeld te krijgen over de persoon zelf, de levenssituatie, bestaande netwerken en de eventuele (multi)problematiek waarmee die te maken heeft. Duidelijkheid omtrent sekswerk komt er meestal pas na verscheidene gesprekken. We denken na over welke hulpverlening er kan ingeschakeld worden.

Vaak duurt het een lange tijd vooraleer cliënten zelf zicht krijgen op hun eigen situatie of vraag, de eventuele knelpunten en op de mogelijke hulpverlening die kan geboden worden. Daarom volgen wij het tempo van de cliënt die bij alle stappen betrokken wordt. In sommige gevallen doen we dit aanklampend.

Tijdens het proces van hulpverlening merken we dat cliënten de oplossing voor hun problematieken veelal bij de hulpverlener trachten te leggen. Daarom stellen wij voldoende grenzen. Grenzen zijn individueel en bieden veiligheid voor alle partijen. Ze bieden een referentiekader waarbinnen gewerkt en waarbinnen het verloop van de hulpverlening geëvalueerd en eventueel beëindigd kan worden. De cliënten dragen zelf mee verantwoordelijkheid en worden aangemoedigd zelf te participeren. Waar nodig nemen we enkel een bemiddelende of adviserende rol op. We begeleiden of verwijzen hen naar andere organisaties. De medewerkers werken aldus op een empowerende manier.

Voldoende rustpauzes nemen is nodig om even afstand te nemen en niet al te snel oplossingen voor te stellen. Daarbij kan een stappenplan een hulp zijn. Daarbij zoeken we verschillende mogelijkheden voor de cliënt uit, soms is het voldoende om deze enkel theoretisch te schetsen. Hierbij wordt onderling met collega’s overlegd.

Cliënten eisen soms veel energie van de medewerkers wat zeer belastend kan zijn. Daarom worden sommige cliënten door meerdere collega’s begeleidt of kan een andere medewerker de individuele hulpverlening overnemen.

Door de hechte band met de cliënten en hun nood aan een steunfiguur komen we vaak terecht in een positie “vriend-ouder-hulpverlener” wat een valkuil, een bedreiging voor objectiviteit kan zijn.

Soms kan een medewerker zich bedreigd voelen. Omwille hiervan worden individuele contacten gehouden als er minstens twee medewerkers aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan houden we de gesprekken op een openbare plaats.

Omwille van verhuis, repatriëring, verblijf in de gevangenis of jeugdinstelling, geen nood meer aan ons aanbod… wordt het hulpverleningstraject veelal onderbroken en is het daarom niet altijd even gemakkelijk om een cliënt door gans zijn proces heen te helpen. Als een cliënt al lange tijd niet meer langs gekomen is, trachten wij terug contact te krijgen en nemen we de banden ook weer op als het nodig is.

NETWERK

Om zoveel mogelijk ondersteuning aan de gasten te kunnen bieden hebben de medewerkers gespecialiseerde expertise opgebouwd maar niet alle hulpvragen kunnen door hen opgenomen worden. Daarom doen de medewerkers beroep op andere organisaties.

Door samenwerking en belangenbehartiging proberen wij de maatschappelijke voorzieningen te beïnvloeden zodat er een betere en meer positieve aansluiting ontstaat tussen onze doelgroep en de voorzieningen.

Boysproject biedt workshops aan intermediairen, hulpverleners, politie, universiteiten,… aan.

PRIVACY

Omwille van de privacy van de cliënten spreken wij in onze contacten met andere organisatie over CAW Antwerpen en niet over Boysproject. Zo vermijden wij de link naar sekswerk.

Indien nodig leggen we, mits toelating van de cliënt, een dossier aan. Daarbij houden we ons aan de voorschriften van CAW Antwerpen.